Mil­li­ar­da­er sco­rer Mick Jag­gers eks

BT - - NYHEDER -

FOR­LOVEL­SE Den 84-åri­ge mil­li­ar­da­er og grund­la­eg­ger af me­di­eim­pe­ri­et News Corp, Ru­pert Mur­doch, har fun­det ka­er­lig­he­den igen. CNN op­ly­ser, at Mur­doch er ble­vet for­lo­vet med Jer­ry Hall, der ud over en kar­ri­e­re som su­per­model mest er kendt for et lang­va­rigt for­hold til Mick Jag­ger fra Rol­ling Sto­nes.

Jer­ry Hall, der med si­ne 59 år er no­get yn­gre end sin nye til­be­der, har va­e­ret set sam­men med Mur­doch i knap et halvt år.

Nu har de så ta­enkt sig at gø­re for­hol­det per­ma­nent. Det frem­går af en med­del­el­se fra par­ret i den Mur­doch-eje­de Lon­don-avis The Ti­mes man­dag.

Iføl­ge med­del­el­sen er den au­stralsk-fød­te Mur­doch og ’Frø­ken Jer­ry Hall’, der til­sam­men har en bør­ne­flok på ti, ’hen­rykt over at kun­ne an­non­ce­re de­res for­lovel­se’.

En tals­mand forta­el­ler The Ti­mes, at par­ret har ’nydt at til­brin­ge dis­se se­ne­ste må­ne­der sam­men og gla­e­der sig til at bli­ve gift’.

De to er­far­ne tur­tel­du­er op­t­rå­d­te se­ne­st sam­men på den rø­de lø­ber for­ud for søn­da­gens Gol­den Glo­be­pris­ud­de­ling i Los An­ge­les.

Her blev de set hol­de hin­an­den i hån­den he­le af­te­nen, som de til­brag­te ved sam­me bord som Mor­gan Fre­e­man og Matt Da­mon.

Sidst­na­evn­te måt­te for øv­rigt for­la­de det fo­rel­ske­de par nog­le mi­nut­ter for at gå sce­nen og mod­ta­ge en Gol­den Glo­be for sin rol­le i ’The Mar­ti­an’. Ugyl­digt ae­g­te­skab Mens Mur­doch nu er på vej ind i sit fjer­de ae­g­te­skab - han blev i 2013 skilt fra sin tred­je hu­stru Wen­dy Deng - så er det før­ste gang for Jer­ry Hall.

Hun var i 23 år sam­men med Mick Jag­ger og har fi­re børn med ro­ck­leg­en­den, men de­res uof­fi­ci­el­le bryl­lup på den in­do­ne­si­ske fe­ri­eø Ba­li blev er­kla­e­ret ugyl­dig, da de gik fra hin­an­den i 1999.

En da­to for bryl­lup­pet er ik­ke of­fent­lig­gjort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.