RROR

BT - - NYHEDER -

ske­re, og som er en vig­tig del af Tyr­ki­ets kul­tu­rel­le iden­ti­tet.

»Monu­men­ter­ne på Sul­ta­na­h­met-plad­sen er sam­me ty­pe, som dem IS har øde­lagt i Sy­ri­en, det er pra­e­cis det, de ha­der,« si­ger Sa­jjan Go­hel.

For­bund­skans­ler An­gela Mer­kel si­ger iføl­ge Reu­ters, at ’den in­ter­na­tio­na­le ter­r­o­ris­me igen har vist sit ha­es­li­ge fja­es’, og at der må re­a­ge­res med ’be­slut­som­hed’.

Er­do­gan for­døm­mer an­gre­bet og si­ger, at Tyr­ki­et er ble­vet det pri­ma­e­re mål for al­le ter­r­or­grup­per i re­gio­nen.

»Vi vil be­ka­em­pe dem al­le. Vi skel­ner ik­ke mel­lem nav­ne og for­kor­tel­ser på de en­kel­te grup­per. Vi må stå sam­men mod ter­r­oren,« si­ger han.

Ter­ror i Istan­bul

Ter­r­or­an­gre­bet i Istan­bul er iføl­ge Tyr­ki­ets pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan gen­nem­ført af en sy­risk mand. An­dre kil­der si­ger, at den 28-åri­ge ger­nings­mand stam­mer fra Sau­diAra­bi­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.