Tysk mil­li­onbø­de til Le­go

BT - - NYHEDER -

KONKURRENCESNYD Le­go har få­et et rap over nal­ler­ne af det ty­ske Bun­de­skar­tel­lamt, som sva­rer til Kon­kur­ren­cesty­rel­sen her­hjem­me. Den dan­ske le­ge­tøjspro­du­cent er ble­vet idømt en bø­de på 130.000 eu­ro (cir­ka 970.000 kro­ner) for at ha­ve ind­ført mind­ste­pri­ser på sa­er­li­ge va­rer i 2012 og 2013.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se dre­jer det sig om for­hand­le­re i Nor­dog Øst­tys­kland, der fik be­sked på ik­ke at sa­el­ge be­stem­te va­rer un­der de af Le­go fast­sat­te li­ste­pri­ser.

De for­hand­le­re, der ik­ke ad­lød be­ske­den, fik som kon­se­kvens le­ve­ret fa­er­re va­rer frem­over el­ler blev helt ude­luk­ket fra at sa­el­ge fle­re le­goklod­ser. Hjalp med opkla­ring Le­go har iføl­ge kon­kur­ren­ce­myn­dig­he­der­ne un­der­søgt sa­gen grun­digt og har med­vir­ket til at opkla­re den.

»Sa­gen fik og­så til­sva­ren­de or­ga­ni­sa­to­ri­ske og per­so­na­le­ma­es­si­ge kon­se­kven­ser. Ved fastsa­et­tel­sen af bø­den blev det­te for­hold ta­get i sa­er­lig be­tragt­ning,« si­ger An­dreas Mundt, der er pra­esi­dent for Bun­de­skar­tel­lamt.

Le­go har mu­lig­hed for at an­ke bø­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.