Sma­ek pen­ge­kas­sen i

BT - - NYHEDER -

MIL­LI­ONS­TRID støt­te. Det un­drer fle­re po­li­ti­ke­re på Chri­sti­ans­borg:

»DUF-mid­ler skal bru­ges til ak­ti­vi­te­ter. Med­min­dre de po­li­ti­ske or­ga­ni­sa­tio­ner kan do­ku­men­te­re, at de har de ak­ti­vi­te­ter, som de an­dre ik­ke har, el­ler at de er ble­vet for­for­delt i or­dets gam­mel­dags be­tyd­nings, dvs. er ble­vet snydt, så sy­nes jeg ik­ke, at det er ri­me­ligt, at spe­ci­elt de po­li­ti­ske for­e­nin­ger skal ha­ve fle­re pen­ge end al­le an­dre.

Sam­funds­ma­es­sigt er det li­ge­så vig­tigt, at un­ge en­ga­ge­rer sig i alt mu­ligt an­det.

Det er for­e­nings­li­vet, der ska­ber sam­men­ha­engs­kraf­ten og ska­ber grund­la­get for de­mo­kra­ti­et og ik­ke spe­ci­elt de ung­doms­po­li­ti­ske for­e­nin­ger, hvis med­lem­stal jo er me­get sta­er­kt be­gra­en­set,« si­ger Sø­ren Søndergaard, kul­tu­r­ord­fø­rer i En­heds­li­sten. Skak frem­mer ind­la­e­ring Dansk Fol­ke­par­tis ord­fø­rer un­drer sig over, at DUF ik­ke i hø­je­re grad pri­o­ri­te­rer min­dre for­e­nin­ger, som ik­ke nød­ven­dig­vis har et po­li­tisk el­ler hu­ma­ni­ta­ert for­mål.

»Jeg så hel­le­re, at DUF pri­o­ri­te­re­de små for­e­nin­ger som Dansk Sko­leskak, der gør en fan­ta­stisk ind­sats ude i sko­ler­ne.

Skak er li­ge­som mu­sik be­vi­se­ligt no­get, der frem­mer ind­la­e­rin­gen og har en di­sci­pli­ne­ren­de ef­fekt på børn og un­ge, som er he­le for­ud­sa­et­nin­gen for at kun­ne del­ta­ge i et fol­ke­sty­re, så in­di­rek­te har den slags for­e­nin­ger en de­mo­kra­ti­se­ren­de ef­fekt, ak­ku­rat som ung­doms­par­ti­er­ne har det,« si­ger Alex Ahrendt­sen, der ae­r­grer sig over, at kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der (V) ik­ke vil gå ind i sa­gen. DUF må selv be­stem­me Tips­mid­ler­ne kom­mer fra det stat­se­je­de Dan­ske Spils over­skud. Ber­tel Haar­der skri­ver til BT, at han pga. armsla­eng­de­prin­cip­pet ik­ke kan gø­re no­get, men han for­ven­ter, at ’DUF er sig sit an­svar be­vidst.’

BT vil­le ger­ne ha­ve talt med So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes kul­tu­r­ord­fø­rer og na­est­for­mand, Mo­gens Jensen, og spurgt, om han sy­nes, den nye for­de­ling er god. Han er ik­ke vendt til­ba­ge te­le­fo­nisk, men har skre­vet føl­gen­de i en mail:

»Det er de­mo­kra­tisk over­ladt til for­e­nin­ger­ne un­der DUF selv ind­byr­des at af­ta­le en for­de­ling af mid­ler­ne, og det fin­der jeg ik­ke grund­lag for at aen­dre på.« Jeg så hel­le­re, at DUF pri­o­ri­te­re­de små for­e­nin­ger som Dansk Sko­leskak, der gør en fan­ta­stisk ind­sats ude i sko­ler­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.