’Kri­gen’ er ik­ke fa­vo­rit til en Oscar

BT - - NYHEDER -

LY­SE­SLUK­KER Det dan­ske film­dra­ma ’Kri­gen’ har hø­stet stor ros her­hjem­me, men det er ik­ke nød­ven­dig­vis nok til at kun­ne lø­be med den pre­sti­ge­fyld­te Oscar-sta­tu­et­te i na­e­ste må­ned. Indtil vi­de­re er den blandt de sid­ste ni film, der er med i kaplø­bet om at vin­de en Oscar for ’bed­ste uden­land­ske film’. i mor­gen af­slø­res det, om fil­men får en af de ef­ter­trag­te­de Oscar-no­mi­ne­rin­ger, og det er sva­ert at spå om, hvad der kom­mer til at ske.

»Det kan li­ge så godt ske, at den kom­mer blandt de fem no­mi­ne­re­de, som det ik­ke kan ske. Det sva­e­re var i vir­ke­lig­he­den at kom­me her­til. Det er en nu­an­ce­ret film, man li­ge skal op­da­ge, og det har Oscarko­mi­te­en gjort,« si­ger Claus Chri­sten­sen, der er che­fre­dak­tør hos film­ma­ga­si­net Ek­ko.

Film­re­dak­tø­ren tror dog ik­ke, at det bli­ver To­bi­as Lind­holms dan­ske krigs­dra­ma, der lø­ber med Oscar­sta­tu­et­ten i sid­ste en­de. I ste­det me­ner han, at pri­sen går til den un­gar­ske film ’Son of Saul’, der søn­dag af­ten vandt en Gol­den Glo­be.

»Jeg ha­der at va­e­re ly­se­sluk­ker, og jeg hå­ber selv­føl­ge­lig og kryd­ser fin­gre, for det vil­le jo va­e­re fan­ta­stisk med en dansk sejr. Men man må ba­re si­ge, at den er op­pe imod over­mag­ten. Den er op­pe mod et va­erk, der vil kom­me til at stå i film­hi­sto­ri­en, som en af de helt sto­re Ho­lo­caust-film,« si­ger Claus Chri­sten­sen og fort­sa­et­ter: Hård kon­kur­ren­ce »’Kri­gen’ er over­be­vi­sen­de, og jeg tror, at den vil gø­re ind­tryk. Hav­de vi ik­ke va­e­ret op­pe imod en så su­ve­ra­en og ori­gi­nal film, så vil­le jeg nok ha­ve sagt, at den kun­ne ha­ve en chan­ce.

I mor­gen af­slø­res de en­de­li­ge Oscar-no­mi­ne­rin­ger, og 28. fe­bru­ar fin­der sel­ve pris­ud­de­lin­gen sted. Tid­li­ge­re har dan­ske film som ’Ha­ev­nen’ og ’Pelle Ero­bre­ren’ vun­det en Oscar for den bed­ste uden­land­ske film.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.