‘Det ram­mer ska­evt’

BT - - NYHEDER -

KON­SE­KVENS Dansk Sko­leskak er en af de for­e­nin­ger, som ik­ke la­en­ge­re får støt­te af Dansk Ung­doms Fa­el­les­råd, og med den nye for­de­lings­nøg­le bli­ver det kun sva­e­re­re at få del i pulj­en af tips­mid­ler, for­ud­ser for­man­den Jakob Rat­hlev. »Det er et ud­tryk for den klas­si­ske magt­for­de­ling i DUF. De po­li­ti­ske par­ti­er, men og­så spej­der­ne og de re­li­gi­øse sid­der på mag­ten. Den nye for­de­ling be­kra­ef­ter blot, at det er dem, der tra­ek­ker mag­ten – el­ler for at si­ge det li­geud – pen­ge­ne til sig,« si­ger Jakob Rat­hlev, der øn­sker, at for­e­nin­ger­ne får pen­ge ef­ter an­tal­let af ak­ti­vi­te­ter.

»Jo, men i bund og grund ram­mer mo­del­len ska­evt. Og det for­sta­er­kes af, at man fort­sat pri­ma­ert vil ud­lø­se til­skud pr. med­lem og ik­ke pr. ak­ti­vi­tet. Fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner som f.eks. Ung­dom­mens Rø­de Kors og Dansk Sko­leskak la­ver man­ge pro­jek­ter for børn og un­ge, som ik­ke er med­lem­mer og na­ep­pe bli­ver det. F.eks. i so­ci­alt ud­sat­te om­rå­der, hvor børn er al­ler­la­engst va­ek fra det klas­si­ske for­e­nings­liv, og som ik­ke har fora­el­dre, der får sendt kon­tin­gen­tet til be­ta­lings­ser­vi­ce,« si­ger Jakob Rat­hlev. Dansk Ung­doms Fa­el­les­råd, DUF, er en pa­raply­or­ga­ni­sa­tion for 72 ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner. DUF mod­ta­ger 8,02 pct. af over­skud­det fra Dan­ske Spil, sva­ren­de til ca. 120 mio. kr. år­ligt. De pen­ge for­de­les til or­ga­ni­sa­tio­ner­ne. Nye for­de­lings­reg­ler be­ty­der imid­ler­tid, at vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner som Ung­dom­mens Rø­de Kors og Dansk Flygt­nin­ge­hja­elp Ung­dom står til at mi­ste mil­li­o­ner, mens ung­doms­par­ti­er som Ven­stres Ung­dom og Dan­marks So­ci­al­de­mo­kra­ti­ske Ung­dom står til at få fle­re pen­ge i kas­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.