Be­stil­te vå­ben fra fa­engsels­cel­len

BT - - NYHEDER -

AN­KLA­GE

En af de tre af­so­ne­re, der nu og­så er sig­tet for at ha­ve skaf­fet et af de fi­re ha­evn­vå­ben, er den 19-åri­ge Taha Chaid­mi. Han blev man­dag an­holdt i Stats­fa­engs­let Østjylland i Hor­sens, hvor han var i gang med at af­so­ne de ot­te års fa­engsel, som han er idømt for knivdra­bet på 21-åri­ge Jon Pa­tor­ra 5. sep­tem­ber 2012 ved et pizze­ria på Jy­de­hol­men i Van­lø­se. Ud­over knivdra­bet blev han og­så dømt for vold og af­pres­ning.

Iføl­ge po­li­tiets ak­tu­el­le sig­tel­se mod ham gik han straks ef­ter trip­pel-dra­bet på Fre­de­riks­berg i gang med at be­stil­le et sky­de­vå­ben. Dels over te­le­fon, og dels via sam­ta­ler med to af de an­dre sig­te­de i sa­gen. Ku­rer an­holdt i tog Tre da­ge ef­ter tripel-dra­bet bar an­stren­gel­ser­ne iføl­ge po­li­tiets sig­tel­se frugt, da en ku­rer blev sendt til Oden­se Ba­ne­gård ved 20-ti­den. Her fik ku­re­ren over­dra­get en pi­stol og til­hø­ren­de am­mu­ni­tion, som han i et in­ter­ci­tytog trans­por­te­re­de mod Kø­ben­havn.

Vå­ben­pro­jek­tet gik dog i va­sken, da po­li­ti­et hav­de få­et nys om vå­benanskaf­fel­sen. Ku­re­ren blev sam­me af­ten kl. 21.46 an­holdt af po­li­ti­et i in­ter­ci­tyto­get ved Val­by Sta­tion.

Ku­re­ren blev va­re­ta­egts­fa­engs­let med det sam­me - men først man­dag slog po­li­ti­et til mod den for­mode­de bag­mand Taha Chai­mi i Stats­fa­engs­let Østjylland og tre mel­lem­ma­end.

Ved den ak­tu­el­le po­li­ti­ak­tion er der i alt ble­vet an­holdt 12 per­so­ner i al­de­ren 16-30 år. Al­le na­eg­te­de sig i går skyl­di­ge, da de blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør bag luk­ke­de dø­re ved Ret­ten på Fre­de­riks­berg, men øn­ske­de i øv­rigt ik­ke at ud­ta­le sig.

To af dem var li­ge­som Taha Chaid­mi i gang med at af­so­ne dom­me for al­vor­lig, per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet, da de man­dag blev an­holdt. Iføl­ge po­li­ti­et har de fra de­res cel­ler i Stats­fa­engs­let i Mø­gelka­er ved Ju­els­min­de med­vir­ket til sam­men med seks an­dre at skaf­fe en rif­fel med am­mu­ni­tion. Bror til en af de dra­eb­te Ri­f­len blev iføl­ge po­li­tiets sig­tel­se i ly af ju­le­fre­den hen­tet 24. de­cem­ber om af­te­nen et ukendt sted på Fre­de­riks­berg, hvor­ef­ter ri­f­len blev gemt un­der et halv­tag hos en af de sig­te­des fora­el­dre i Van­lø­se. Her blev bå­de rif­fel og am­mu­ni­tion fun­det af Kø­ben­havns Po­li­ti 28. de­cem­ber.

De to an­hold­te fra Stats­fa­engs­let i Mø­gelka­er er den 21-åri­ge Ha­bi­bul­lah Ra­hi­mi, der tid­li­ge­re er dømt for bank­rø­ve­ri med kniv og er i gang med at af­so­ne straf­fen for grov vold i for­bin­del­se med det dø­de­li­ge over­fald på Jon Pa­tor­ra samt den 21-åri­ge Osama Jaf­far, der i 2013 blev idømt ot­te års fa­engsel for døds­vold mod den pa­e­da­gogstu­de­ren­de Ali Agha ved Ting­b­jerg.

Osama Jaf­far var bror til en af de tre lik­vi­de­re­de ved tripel­dra­bet på Fre­de­riks­berg - 23-åri­ge Suhaib Jaf­far - og søn af den frem­tra­e­den­de imam Kha­lil Jaf­far Mus­hib fra Is­la­misk Kul­tur­cen­ters mo­ske i Kø­ben­havns Nord­vest-kvar­ter. Drabs­che­fen i Kø­ben­havns Po­li­ti er be­kym­ret over, at det til­sy­ne­la­den­de ik­ke har voldt tre af­so­ne­re i dan­ske fa­engs­ler de sto­re pro­ble­mer at sør­ge for tre skar­plad­te pi­sto­ler og en rif­fel til de­res kri­mi­nel­le ven­ner, selv om de selv har va­e­ret i gang med at af­so­ne lan­ge straf­fe for al­vor­lig kri­mi­na­li­tet. »Det er be­kym­ren­de og al­vor­ligt, at det til­sy­ne­la­den­de har va­e­ret mu­ligt for dem,« si­ger vi­ce­kri­mi­nal­in­spek­tør Jens Møl­ler Jensen fra Kø­ben­havns Po­li­tis af­de­ling for per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet.

Det er ik­ke po­li­ti­et, men Kri­mi­nal­forsor­gen, der har an­sva­ret for døm­te kriminelles af­so­ning.

Som drabs­chef er Jens Møl­ler Jensen ef­ter­forsk­nings­le­der i sel­ve opkla­rings­ar­bej­det af det tredob­bel­te drab på Fre­de­riks­berg 11. novem­ber i fjor på Chri­sti­an Paul­sens Vej på Fre­de­riks­berg, hvor of­re­ne blev lik­vi­de­ret af skud midt om nat­ten, mens de sov i en lil­le lej­lig­hed.

Her er ger­nings­ma­en­de­ne end­nu ik­ke fun­det.

»Jeg vil­le ha­ve va­e­ret rig­tig glad, hvis vi kun­ne ha­ve star­tet med at la­ve en ak­tion, hvor vi an­holdt ger­nings­ma­en­de­ne til dra­be­ne. Den si­tu­a­tion er vi desva­er­re ik­ke i, for der er ik­ke na­ert fo­re­stå­en­de an­hol­del­ser i drabs­sa­gen. Vi er dog ik­ke helt på bar bund og har sta­dig nog­le ting, som vi ar­bej­der på, men vi står desva­er­re ik­ke li­ge for­an nog­le an­hol­del­ser,« til­fø­jer Jens Møl­ler Jensen. Re­la­tion til Ban­di­dos Mo­ti­vet til tripel­dra­bet er ik­ke kendt, men der har va­e­ret gis­net om, at det kun­ne dre­je sig om en kon­flikt mel­lem den grup­pe­ring, som de tre dra­eb­te til­hør­te, og per­so­ner med re­la­tion til ro­ck­er­grup­pen Ban­di­dos.

Knap en uges tid ef­ter det tredob­bel­te drab ransa­ge­de Kø­ben­havns Po­li­ti som led i ef­ter­forsk­nin­gen byg­nin­ger i bå­de Van­lø­se og Hol­ba­ek med til­knyt­ning til ro­ck­er­klub­ben Ban­di­dos. Blandt an­det for­di mindst en af de dra­eb­te an­gi­ve­ligt for­ud for lik­vi­de­rin­ger­ne hav­de va­e­ret in­vol­ve­ret i kon­flikt-epi­so­der med per­so­ner fra Ban­di­dos-mil­jø­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.