Der­for gør Fa­ce­book dig dum­me­re

BT - - NYHEDER -

Over halv­de­len af dan­sker­ne har en pro­fil på Fa­ce­book. Det gør me­di­et til det po­pu­la­e­re­ste so­ci­a­le me­die. Vi de­ler og li­ker på li­vet løs, men kun de ting, vi i for­vej­en er eni­ge i. Og vi brin­ger ukri­tisk in­for­ma­tion vi­de­re, når vi de­ler ven­ner­nes sta­tu­s­op­da­te­rin­ger og nyheds­links. Det be­ty­der, at vi al­drig bli­ver ud­for­dre­de i vo­res hold­nin­ger. Det har for­ske­re fra Sa­pi­en­za Uni­ver­si­tet i Rom kon­klu­de­ret ud fra en stor un­der­sø­gel­se om, hvor­dan vi er på de so­ci­a­le me­di­er. Kon­klu­sio­nen er klar: Når vi er på de so­ci­a­le me­di­er, så har vi en ten­dens til at op­sø­ge den in­for­ma­tion, der be­kra­ef­ter vo­res eg­ne hold­nin­ger og op­fat­tel­se af ver­den. Og­så selv om det må­ske er for­kert. In­for­ma­tion, vi ik­ke er eni­ge i, ig­no­re­rer vi.

Ten­den­sen er kendt blandt dan­ske eks­per­ter. Det forta­el­ler Nat­ha­lie Ca­mil­la Lar­sen, der be­ska­ef­ti­ger sig med so­ci­a­le me­di­er i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Ge­el­muy­den Kie­se:

»Som ud­gangs­punkt me­ner vi, at vo­res net­va­erk er tro­va­er­digt. Vi sto­ler på det og sa­et­ter os ik­ke al­tid ind i alt,« si­ger Nat­ha­lie Ca­mil­la Lar­sen.

I Dan­mark er 3,4 mio. på Fa­ce­book, og på ver­dens­plan ga­el­der det 1,4 mia. men­ne­sker. Der­for kan det iføl­ge Wor­ld Eco­no­mic Forum få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser, at for­ker­te op­lys­nin­ger fl­o­re­rer i så stort et om­fang på so­ci­a­le me­di­er. Det bli­ver ka­rak­te­ri­se­ret som en af de stør­ste trus­ler mod vo­res sam­fund. Den spyt­ten­de mand Nat­ha­lie Ca­mil­la Lar­sen gi­ver et par ek­semp­ler fra, da flygt­nin­ge­kri­sen for al­vor nå­e­de Dan­mark. På Fa­ce­book blev bil­le­der af skrald på en mo­tor­vej delt med in­for­ma­tion om, at det var fra Rø­de­kro. Det var det ik­ke. Der blev og­så delt et bil­le­de af den så­kaldt ’Spyt­te­mand’, som an­gi­ve­ligt spyt­te­de ef­ter flygt­nin­ge, der van­dre­de på mo­tor­vej­en. Kvin­den ved si­den af blev hur­tigt ha­engt ud som ko­nen. Hun var dog fra Rø­de Kors og hav­de in­tet med man­den at gø­re. Al­li­ge­vel spred­te det sig hur­tigt på de so­ci­a­le me­di­er.

»Det ska­ber ud­for­drin­ger for me­di­e­bru­ge­ren. Vi er over­ladt til os selv, og der­for skal vi hu­ske de kri­ti­ske bril­ler. In­gen hja­el­per os,« si­ger Nat­ha­lie Ca­mil­la Lar­sen fra Ge­el­muy­den Kie­se.

De ita­li­en­ske for­ske­re bag un­der­sø­gel­sen om spred­ning af mi­s­in­for­ma­tion på so­ci­a­le me­di­er har fra 2010 til 2014 ana­ly­se­ret ad­skil­li­ge

Fa­ce­book-bru­ge­res ad­fa­erd. For­må­let var at un­der­sø­ge, i hvil­ket om­fang bru­ger­ne blev ud­sat for mod­sat­te syns­punk­ter, el­ler om de i ste­det skab­te luk­ke­de fa­el­les­ska­ber med li­ge­sin­de­de. For­sker­ne kom frem til, at der bli­ver skabt ’ek­ko-kam­re’, som gen­gi­ver de in­for­ma­tio­ner, bru­ger­ne selv er eni­ge i. Re­sul­ta­tet er be­skre­vet i et ame­ri­kansk vi­den­ska­be­ligt tids­skrift.

En ’fil­ter­bob­le’ kal­der Nat­ha­lie

Ca­mil­la Lar­sen det. »Vi bli­ver eks­po­ne­ret for det ind­hold, som vi er til­bø­je­li­ge til at sy­nes om. Vi svøm­mer rundt i den sam­me an­de­dam, og vi bli­ver sja­el­dent eks­po­ne­ret for no­get, vi ik­ke for­ven­te­de. Fa­ce­book tri­ck­er os jo,« si­ger hun. Vi vil be­kra­ef­tes »Fa­ce­book er sty­ret af al­go­rit­mer, der sor­te­rer, hvad vi får vist i vo­res nyheds­fe­ed. Det er ba­se­ret ud fra vo­res net­va­erk, og hvad vi tid­li­ge­re har vist, vi er in­ter­es­se­ret i,« for­kla­rer Aske Kam­mer, der for­sker i so­ci­a­le me­di­er ved Cen­ter for Jour­na­li­stik på Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

»Det ska­ber en frygt for, at vi kun bli­ver eks­po­ne­ret for det stof, som vi selv er eni­ge i. Det ska­ber en fil­ter­bob­le, så vi ik­ke mø­der an­dre ar­gu­men­ter, der kan ud­for­dre og ryk­ke vo­res hold­nin­ger,« si­ger Aske Kam­mer.

Der­for kan det va­e­re en god idé at ud­vi­de net­va­er­ket på Fa­ce­book, så man og­så er ven­ner med no­gen, man ik­ke umid­del­bart de­ler den sam­me op­fat­tel­se med. Og så er det vig­tigt at skaf­fe sig in­for­ma­tio­ner an­dre ste­der fra – f.eks. mas­se­me­di­er­ne.

»Ud­for­drin­gen kan va­e­re, at det kan va­e­re ube­ha­ge­ligt at bli­ve eks­po­ne­ret for det. Vi vil of­te ger­ne ha­ve be­kra­ef­tet vo­res syns­punk­ter frem for at få dem ud­for­dret,« me­ner Aske Kam­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.