Ja, me­di­er skal ik­ke skju­le fak­ta

BT - - NYHEDER -

POUL MAD­SEN

til at na­ev­ne et­ni­ci­te­ten, for el­lers bli­ver det til en myte, at sa­gen har no­get med de­res et­ni­ci­tet at gø­re. Vi vil­le og­så na­ev­ne det, hvis per­so­nen kom fra Es­b­jerg el­ler Aar­hus. Som jour­na­list er det vig­tigt at forta­el­le he­le hi­sto­ri­en. Und­la­der man at be­skri­ve ger­nings­per­so­nens et­ni­ci­tet, vil det vir­ke som om, at vi ta­ger hen­syn og hol­der hån­den over nog­le folk. Med den op­he­de­de dis­kus­sion, der er nu i for­bin­del­se med de seksu­el­le over­greb i Köln og Sve­ri­ge, er det Man vil­le ik­ke vig­tigt, at me­di­er­ne ik­ke frem­står

skri­ve, at det var som no­gen, der ta­ger sa­er­ligt hen­syn til be­stem­te grup­per. en dansk kri­sten med blå øj­ne og lys hud, der slog en gam­mel da­me

VI ER NØDT

sta­ti­stik­ker­ne, er der en over­re­pra­e­sen­ta­tion i ek­sem­pel­vis vold­ta­egs­sta­ti­stik­ker­ne af per­so­ner med an­den et­nisk her­komst. Det nyt­ter ik­ke no­get, at me­di­er­ne skju­ler det fak­tum. Men det er klart, at vi i hvert en­kelt til­fa­el­de må un­der­sø­ge, hvad bag­grun­den er for den kri­mi­nel­le hand­ling. Hvis folk skal ta­ge me­di­er­ne al­vor­ligt, så bli­ver vi isa­er nu nødt til at va­e­re ek­stra op­ma­er­k­som­me på at forta­el­le he­le hi­sto­ri­en om for­bry­der­ne.

KIG­GER MAN PÅ

skel­ne, men der­i­mod be­hand­le al­le på li­ge vil­kår. Man skal som jour­na­list af­da­ek­ke den vir­ke­lig­hed, der er, med de op­lys­nin­ger, der er re­le­van­te. Li­ge nu er det me­get re­le­vant at op­ly­se, om der er ta­le om en et­nisk dan­sker el­ler en ik­ke-et­nisk dan­sker.

ME­DI­ER SKAL IK­KE

er der en ten­dens til, at det stig­ma­ti­se­rer en stor grup­pe men­ne­sker. Det, at man er mel­le­møst­lig, er jo en helt gren og kan i prin­cip­pet og­så in­de­ba­e­re mig. Det ska­ber en unød­ven­dig frygt og stig­ma­ti­se­ring af en hel be­folk­nings­grup­pe. Hvis det ik­ke har en re­le­vans i ek­sem­pel­vis en sag, hvor en bor­ger har slå­et en an­den bor­ger ned, men at det blot skal gi­ves som in­for­ma­tion, så kan jeg ik­ke se, at det gør an­det, end at folk vil bi­de ma­er­ke i et­ni­ci­te­ten. Man vil­le ik­ke skri­ve, at det var en dansk kri­sten med blå øj­ne og lys hud, der slog en gam­mel da­me ned, for det gi­ver ik­ke me­ning at na­ev­ne i den for­bin­del­se.

en ten­dens til, at der er nog­le sa­er­li­ge pro­ble­mer knyt­tet til en sa­er­lig grup­pe, bør man ta­ge pro­ble­ma­tik­ken op og in­vol­ve­re be­folk­nings­grup­pen og spør­ge re­pra­e­sen­tan­ter, om det hand­ler om en an­den men­ta­li­tet el­ler kul­tu­rel­le mis­for­stå­el­ser.

HVIS DER ER

NÅR ET­NI­CI­TE­TEN NA­EV­NES,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.