LA-trus­sel er al­vor, men...

BT - - NYHEDER -

Li­be­ral Al­li­an­ce fø­ler sig ik­ke la­en­ge­re for­plig­te­de af den af­ta­le, par­ti­er­ne i blå blok ind­gik ef­ter val­get, for­di re­ge­rin­gen nu ud­sky­der en for LA af­gø­ren­de del af den af­ta­le. Si­tu­a­tio­nen brin­ger min­del­ser om den­gang, En­heds­li­sten prok­la­me­re­de ’vi er ik­ke la­en­ge­re støt­te­par­ti’, ef­ter den tid­li­ge­re re­ge­ring hav­de ind­gå­et en skat­te­af­ta­le i 2012. Den­gang som nu er det nem­lig uklart, pra­e­cis hvad det be­ty­der.

PA­NE­LET Li­be­ral Al­li­an­ces ek­si­stens­be­ret­ti­gel­se er sim­pelt­hen på spil

AN­DERS SAMU­EL­SEN UN­DER­STRE­GER, at han ik­ke øn­sker at va­el­te re­ge­rin­gen, og at LA vil fort­sa­et­te det kon­struk­ti­ve sam­ar­bej­de, men at det no­get-for-no­get for­hold, der fulg­te med af­ta­len bag re­ge­rin­gen, er va­ek. I prak­sis be­ty­der det, at hvis op­po­si­tio­nen tror, den kan val­se ned i Fol­ke­tings­sa­len, frem­sa­et­te et mi­stil­lids­vo­tum og va­el­te Løk­ke, så må den tro om igen. Men der er lagt i kak­ke­lov­nen til nog­le dra­ma­ti­ske for­hand­lin­ger om alt mel­lem him­mel og jord. For LA har ik­ke la­en­ge­re ta­enkt sig at va­e­re med­gø­r­li­ge, når de er ue­ni­ge med re­ge­rin­gen

Det af­gø­ren­de spørgs­mål er na­tur­lig­vis, om LA vir­ke­lig er pa­rat til et tra­ek­ke split­ten ud af hånd­gra­na­ten, hvis det måt­te kom­me der­til. Hvor­dan skul­le de kom­me af­sted med det i prak­sis? In­gen fo­re­stil­ler sig, at LA selv frem­sa­et­ter et mi­stil­lid­vo­tum. Det er og­så sva­ert at fo­re­stil­le sig op­po­si­tio­nen bli­ve eni­ge om et mi­stil­lids­vo­tum, som i ord­lyd vil­le pas­se godt til LA. Men det egent­li­ge spørgs­mål er må­ske na­er­me­re, om LAs va­el­ge­re for­ven­ter af dem, at de va­el­ter en bor­ger­lig re­ge­rin­gen?

Når det hand­ler om øko­no­misk po­li­tik, stør­rel­sen på den of­fent­li­ge sek­tor og skat, så er LA-va­el­ge­re en af de mest ho­mo­ge­ne va­el­ger­grup­per i Dan­mark. De vil først og frem­mest se LA-af­tryk på skat. Men hvis re­ge­rin­gens 2025-plan in­de­ba­e­rer en min­dre of­fent­lig sek­tor, bar­ske re­for­mer – f.eks. på be­ska­ef­ti­gel­ses­om­rå­det og be­ska­e­rin­ger af for­skel­li­ge ydel­ser, som f.eks. bør­ne­check og SU – hvor­for skul­le Samu­el­sen så va­el­te Ven­stre-re­ge­rin­gen? På den an­den si­de må man si­ge, at hvis LA ik­ke kan sa­et­te sig igen­nem på et så af­gø­ren­de om­rå­de som skat, så vil de – over for eg­ne va­el­ge­re – ha­ve sva­e­re­re ved at for­sva­re at hol­de hån­den un­der re­ge­rin­gen end at va­el­te den. Li­be­ral Al­li­an­ces

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.