Boligfest når u

BT - - NYHEDER -

BO­LIG­MAR­KE­DET øn­sker at re­a­li­se­re drøm­men om at flyt­te på lan­det. Vi har des­u­den kørt hårdt på med bran­ding i pres­sen. Be­gi­ven­he­der som DM i cyk­ling og be­søg af re­gent­par­ret har va­e­ret med til at sa­et­te fo­kus på kom­mu­nen,« si­ger Claus Wi­stoft til Ritzau.

Og­så La­e­sø Kom­mu­ne op­le­ver en be­ty­de­lig frem­gang, og borg­me­ster To­bi­as Birch Jo­han­sen (La­e­sø Li­sten) er ik­ke i tvivl om år­sa­gen: 156 nye bor­ge­re på La­e­sø »Vi har få­et 156 nye la­e­sø­bor­ge­re, og de skal jo ha­ve et sted at bo. Vi har selv­føl­ge­lig sta­dig hu­se til salg, men der er ble­vet fa­er­re de se­ne­ste år,« si­ger han til Ritzau.

Han op­le­ver, at fle­re end tid­li­ge­re er pa­ra­te til at gå på kom­pro­mis med de­res kar­ri­e­re for i ste­det at bo på lan­det.

»Det er ble­vet in at ta­en­ke me­re på fa­mi­li­en end ba­re at kom­me der­ud­af med kar­ri­e­ren. Man stil­ler sig til­freds med en lidt la­ve­re ind­komst for i ste­det at få en hø­je­re livskva­li­tet,« si­ger han.

Nog­le flyt­ter til øen, for­di de får job, an­dre be­hol­der job­bet på fast­lan­det og pend­ler:

»Tit ser vi, at den ene i et ae­g­te­par får job på La­e­sø, og så rej­ser den an­den frem og til­ba­ge. Nog­le på dag­lig ba­sis, mens an­dre er hjem­me for ek­sem­pel fi­re da­ge om ugen og ar­bej­der uden for øen tre da­ge,« si­ger To­bi­as Birch Jo­han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.