Dan­sker i in­ter­na­tio­nal fi­nans­skan­da­le

BT - - NYHEDER -

SVIN­DEL En dansk kvin­de er man­dag for­melt ble­vet an­kla­get for at ha­ve del­ta­get i en af ver­dens­hi­sto­ri­ens stør­ste fi­nans­skan­da­ler. Det skri­ver Reu­ters. Der er ta­le om en dansk kvin­de i slut­nin­gen af 30er­ne, der fra 2001 til 2008 ar­bej­de­de for den bri­ti­ske de­tail- og in­ve­ste­rings­bank Barclays.

»Jeg kan på nu­va­e­ren­de tids­punkt ik­ke ud­ta­le mig,« skri­ver dan­ske­ren i et svar til Ritzau.

Sam­men med fem an­dre blev hun man­dag frem­stil­let for en dom­mer og for­melt an­kla­get for at ha­ve kon­spi­re­ret om at ma­ni­p­u­le­re den så­kald­te Euri­bor-ren­te. Dan­ske­ren blev til­talt sid­ste år. Yder­li­ge­re fem til­tal­te mød­te ik­ke op.

Euri­bor er en kort ren­te for lån mel­lem ban­ker. Men da den sam­ti­dig er en re­fe­ren­ce­ren­te, har den iføl­ge Reu­ters en ef­fekt på ak­ti­ver for 450.000 mil­li­ar­der dol­lar ver­den over.

Sa­gen er en ud­lø­ber af den me­get om­tal­te Li­bor-skan­da­le, hvor det kom frem, at ban­ker hav­de ma­ni­p­u­le­ret med den bri­ti­ske pen­dant til Euri­bor.

Sam­let har ban­ker be­talt bø­der for over ni mil­li­ar­der dol­lar, me­re end 60 mil­li­ar­der kro­ner, for ma­ni­pu­la­tion af re­fe­ren­ce­ren­ter. På­vir­ker lån i he­le ver­den Ren­ter­ne har en ef­fekt på en enorm ma­eng­de lån ver­den over, hvor ren­ten er be­stemt af ek­sem­pel­vis Euri­bor plus et pro­cent­po­int.

Re­fe­ren­ce­ren­ter­ne Euri­bor og Li­bor bli­ver be­stemt ved, at en stri­be ban­ker mel­der ind, hvad de kan lå­ne til, og så bli­ver re­fe­ren­ce­ren­ten ud­reg­net via gen­nem­snit­tet.

Ma­ni­pu­la­tio­nen er an­gi­ve­ligt sket ved, at de an­sat­te og ban­ker, der mel­der ren­ten ind, i cha­trum på net­tet og via te­le­fon­sam­ta­ler har af­talt, hvad hver isa­er for­tal­te. På den må­de har man kun­net sa­et­te ren­ten, så den blev for­del­ag­tig for de med­vir­ken­de.

I sit ar­bej­de for Barclays var dan­ske­ren hand­ler i af­de­lin­gen for po­r­te­føl­je- og lik­vi­di­tets­sty­ring. Ef­ter­føl­gen­de vend­te hun til­ba­ge til Dan­mark, hvor hun frem til 2013 ar­bej­de­de for Dong.

De an­kla­ge­de i sa­gen kom­mer fra ban­ker­ne Barclays, Deut­sche Bank og So­ciété Généra­le.

Skan­da­len om ma­ni­pu­la­tion af re­fe­ren­ce­ren­ter be­gynd­te i 2012, hvor de før­ste mistanker om lang­va­rig og sy­ste­ma­tisk ma­ni­pu­la­tion ram­te me­di­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.