SHE­EN DRAK FOR AT GLEM­ME RAEDSLEN

BT - - NYHEDER -

DRUK Da Char­lie She­en først fandt ud af, at han var smit­tet med hiv, me­di­ci­ne­re­de han sig med sto­re ma­eng­der al­ko­hol for at gø­re sig selv fø­lel­ses­løs. Sku­e­spil­le­ren, der først for­tal­te om sin syg­dom på et tal­ks­how i novem­ber, har va­e­ret smit­tet i fi­re år, og i dag har han la­ert at le­ve med sin til­stand, men han age­re­de ik­ke sa­er­lig hen­sigts­ma­es­sigt, da han først fik sin di­ag­no­se.

»Det var for at kva­e­le min angst for, hvad mit liv vil­le ud­vik­le sig til med den­ne syg­dom og for at bli­ve så fø­lel­ses­løs, at jeg ik­ke skul­le ta­en­ke på det,« for­tal­te den tid­li­ge­re tv-stjer­ne på pro­gram­met The Dr. Oz Show, iføl­ge The Tor­on­to Sun.

»Det var det ene­ste red­skab, jeg hav­de på det tids­punkt, så jeg tro­e­de, at det kun­ne kva­e­le en del af ang­sten og en del af fryg­ten, men det gjor­de det kun va­er­re.«

50-åri­ge She­en har le­vet et langt liv i over­ha­lings­ba­nen, og en stor del af Hol­lywood­hy­ren er ble­vet brugt på al­ko­hol, ko­kain og escort­pi­ger, men han in­si­ste­rer på, at han kan hol­de sin sti ren i frem­ti­den. Bli­ver klar igen »Jeg hav­de et stra­ek på 11 år, hvor jeg ik­ke drak. In­gen ko­kain el­ler sp­rut i 11 år, så jeg ved, at jeg har det i mig,« for­tal­te den se­ri­ø­se She­en.

Char­lie She­en var tid­li­ge­re den bedst be­tal­te sku­e­spil­ler på tv med sin rol­le i ’Two and a Half Men’, men hans am­bi­tio­ner for frem­ti­den hand­ler ik­ke om et co­me­ba­ck, men om at gø­re hiv-me­di­cin til­ga­en­ge­ligt

for al­le. Pil­ler for 300.000 om året »Jeg er nødt til at ta­ge tre pil­ler om da­gen. Det ko­ster om­kring 27.000 kro­ner om må­ne­den. Jeg ved, at det er øko­no­misk uover­kom­me­ligt for man­ge men­ne­sker. Må­ske kan vi gen­nem min re­search og min rej­se ud­vik­le me­to­der, så det bli­ver over­kom­me­ligt for al­le,« har She­en tid­li­ge­re for­talt Ra­da­ron­li­ne.com, skri­ver The Tor­on­to Sun. /

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.