Med styr­ke og gen­nem­slags­kraft

BT - - NYHEDER - Løs­nin­ger fra i går:

Nem

Sva­er

Dit svar:

75 I MOR­GEN Op­rin­de­ligt var det in­struk­tør Roman Po­lanski selv, der pe­ge­de på Faye Du­naway til rol­len som Eve­lyn Mulwray til fil­men ’Chin­a­town’, hvor hun skul­le spil­le over for Ja­ck Ni­chol­son. Pro­du­ce­ren Robert Evant vil­le hel­le­re ha­ve Ja­ne Fon­da til rol­len for­di Du­naway ef­ter, hvad han hav­de hørt, var kendt for sit tem­pe­ra­ment un­der ind­spil­nin­ger. Da fil­m­ar­bej­det kom igang ,var det dog ik­ke hen­des tem­pe­ra­ment, der var pro­ble­met, men der­i­mod Po­lanskis ev­ne til at ge­ne­re Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. si­ne om­gi­vel­ser. Han rev brutalt et hår af hen­des ho­ved uden at ad­va­re hen­de på for­hånd med den be­grun­del­se, at det stak op i ly­set.

Så fik han til gen­ga­eld Du­naways tem­pe­ra­ment at ma­er­ke. Hun kald­te ham en sa­dist, og der­til kom, at han i det he­le ta­get gjor­de, hvad han kun­ne for at yd­my­ge hen­de ved en­hver gi­ven lej­lig­hed.

Men der var man­ge an­dre pro­ble­mer Po­lanski syn­tes, at Du­naway var for lang­som til alt.

Der­i­mod gik sa­m­ar­bej­det med Ja­ck Ni­chol­son rig­tig godt, og som vi si­den så, så kom der en film ud af det, som i dag har klas­si­sker­sta­tus ik­ke mindst i kraft af sku­e­spil­le­re­nes pra­e­sta­tio­ner. Og se­ne­re sag­de Po­lanski da og­så - for­u­den et par min­dre smi­gren­de ting om hen­de, at hun var ’en for­mi­da­bel sku­e­spil­ler’. At han se­ne­re blev til­talt for seksu­el om­gang med en 13årig, hø­rer en an­den hi­sto­rie til. Be­rømt i for­vej­en ’Chin­a­town’ gjor­de Faye Du­naway til en end­nu stør­re stjer­ne på him­len. I for­vej­en var hun be­rømt og rost for sin rol­le i ’Bon­nie og Cly­de’, hvor hun spil­le­de Bon­nie Par­ker, den kvin­de­li­ge del af et gangster­par, der hav­de en blo­dig kar­ri­e­re som bank­rø­ve­re, in­den de selv end­te med at dø i et blod­bad.

Hen­des stor­heds­tid var i 1970er­ne, hvor hun med­vir­ke­de i så go­de - og så vidt for­skel­li­ge - film som Syd­ney Pol­la­cks in­ten­se thril­ler ’Tre døgn for Con­dor’, Art­hur Penns fest­li­ge western ’En god dag at dø’, ’Chin­a­town’ og Sid­ney Lu­mets me­di­e­kri­ti­ske ’Net­tet’. Den gav hen­de en Oscar for rol­len som den ben­hår­de og iskoldt kal­ku­le­ren­de tv-pro­du­cer Di­a­na Chri­sten­sen. Og så har hen­des te­a­ter­kar­ri­e­re hel­ler ik­ke va­e­ret no­get at kim­se af.

Si­den top­pen i 1970er­ne har hun spil­let med i man­ge film og tv-pro­duk­tio­ner, men har al­drig helt op­nå­et den po­pu­la­ri­tet, hun op­le­ve­de tid­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.