Stop­per stop­pe­ren?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KAR­RI­E­RE­VALG Da­ni­el Ag­ger har end­nu ik­ke for­la­en­get den af­ta­le med Brønd­by, der ud­lø­ber om ba­re fem-en-halv må­ned. Dét fak­tum fyl­der me­get på den kø­ben­havn­ske ves­tegn og i di­ver­se me­di­er. Men hvad er egent­lig al­ter­na­ti­vet til en ny kon­trakt med hjer­te­klub­ben, som den dan­ske lands­holds­an­fø­rer un­der stor be­vå­gen­hed re­tur­ne­re­de til i som­me­ren 2014? Dét spørgs­mål er min­dre be­lyst.

Men la­e­ser man mel­lem – og nu og­så på – linjer­ne, står det ret så klart, at Brønd­by-iko­net over­ve­jer at stop­pe kar­ri­e­ren al­le­re­de til som­mer. Den kom­men­de tid vil han bru­ge til at vur­de­re, om krop­pen og sin­det er klar til en om­gang me­re – el­ler om støv­ler­ne skal en tur på hyl­den.

»Jeg ta­ger det stil­le og ro­ligt. Jeg har ik­ke travlt. Jeg sy­nes, det er spa­en­den­de her. Jeg vil ger­ne va­e­re en del af det her. Li­ge nu skal det va­e­re ly­sten, der dri­ver va­er­ket. Ly­sten til at spil­le fod­bold og til at yde det mak­si­ma­le. Jeg skal fø­le, at jeg bi­dra­ger med no­get. Det er det, jeg skal se over de na­e­ste par må­ne­der, om det er der,« sag­de Ag­ger man­dag, in­den han gav et si­gen­de svar til et op­føl­gen­de spørgs­mål.

»Det er det, jeg skal se. Det er og­så der­for, jeg ik­ke rig­tig er gå­et ind i no­gen form for snak el­ler be­slut­ning end­nu. Det ven­ter vi lidt med,« sag­de Brønd­by-for­sva­re­ren. Ny­der at spil­le fod­bold De sam­me sig­na­ler har Ag­ger gi­vet i de sam­ta­ler, han har haft med Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech, og ch­eftra­e­ner Tho­mas Frank. Li­ge nu har han bå­de ly­sten og fy­sik­ken til at spil­le superliga-bold og fod­bold i det he­le ta­get, men om det va­rer ved ind i en ny kon­trakt er et an­det spørgs­mål. Der­for er et kar­ri­e­re­stop en re­a­li­stisk mu­lig­hed.

»Jeg er ik­ke i tvivl om, at Da­ni­el ny­der at spil­le fod­bold hver dag, og han er rig­tig glad for det, vi har gang i i den klub, han bra­en­der så me­get for. Jeg er hel­ler ik­ke i tvivl om, at han er glad for at se, at vi ta­ger små skridt i den rig­ti­ge ret­ning,« si­ger Tho­mas Frank til BT.

»Men jeg tviv­ler hel­ler ik­ke på, at han over­ve­jer sin si­tu­a­tion. Der er et na­tur­ligt stop, og når man skal no­get an­det, kig­ger man al­tid på, hvad der er ef­ter som­mer­fe­ri­en. Hvor spa­en­den­de er det – uan­set hvor glad jeg er for at spil­le fod­bold – og hvad si­ger min krop? De over­vej­el­ser går han med,« til­fø­jer han.

»Hvor hårdt ramt han er, og hvor hårdt han vil pres­se krop­pen det sid­ste styk­ke, kan Da­ni­el kun selv vi­de. For det sli­der da, det han har va­e­ret igen­nem i Li­ver­pool. Det var ik­ke ba­re en hård liga, der var og­så al­le ska­der­ne. Det be­ty­der no­get. Om­vendt kan man si­ge ’ek­stra liv, ek­stra luft’. Han er kom­met hjem til fa­mi­lie og ven­ner. Må­ske be­ty­der det, at han vil ta­ge en tur me­re med klik­ken,« fort­sa­et­ter Brønd­by-tra­e­ne­ren. En øn­sket her­re Net­op ska­der har gen­nem Da­ni­el Ag­gers kar­ri­e­re ko­stet man­ge kam­pe, men i ef­ter­å­ret spil­le­de han me­re end nor­malt. Bort­set fra fem kam­pe i be­gyn­del­sen af sa­e­so­nen var Ag­ger på ba­nen hver gang. Det kan ta­el­le for en fort­sa­et­tel­se af kar­ri­e­ren, ly­der det fra Brønd­bys sport­s­di­rek­tør.

»Da­ni­el har spil­let de se­ne­ste 20 kam­pe – in­klu­siv land­skam­pe – uden ska­der, og det lig­ger na­tur­lig­vis til grund for hans vur­de­ring af, om han kan fort­sa­et­te. Det er i hvert fald det, der lig­ger til grund for vo­res ind­gang til, om vi kan for­la­en­ge med ham. Man kun­ne og­så ha­ve fo­re­stil­let sig, at han ik­ke hav­de spil­let no­gen kam­pe, og så hav­de vi selv­føl­ge­lig va­e­ret me­re be­kym­re­de, end vi er nu,« si­ger Tro­els Bech, der har no­te­ret sig, at hans sto­re pro­fil skal bru­ge me­re tid på at fin­de ud af, om krop og sind kan kla­re fle­re sa­e­so­ner, og nu ven­ter på en til­ba­ge­mel­ding.

»Det er et me­get, me­get vig­tigt em­ne. Bå­de for mig og Da­ni­el, men sand­syn­lig­vis og­så for ret man­ge an­dre dan­ske­re,« si­ger Bech om vig­tig­he­den af net­op dén til­ba­ge­mel­ding.

I Brønd­by hå­ber man så­le­des, at Da­ni­el Ag­ger fort­sa­et­ter kar­ri­e­ren. End­da i stor stil. Men den en­de­li­ge be­slut­ning la­der man na­tur­lig­vis va­e­re op til ho­ved­per­so­nen selv.

»Der er ik­ke no­gen, der er stør­re end klub­ben. Det står i vo­res logo og grund­hold­ning, så Brønd­by kom­mer til at ka­em­pe fremad mod den ab­so­lut­te top med el­ler uden Da­ni­el. Men han har da så me­get at gi­ve. Han er en le­der og et sym­bol for rig­tig me­get i Brønd­by, og så er han i øv­rigt en rig­tig god spil­ler. Han er og­så na­tio­nens an­fø­rer. Så mer­va­er­di­en er stor hos ham,« si­ger Tro­els Bech, der sup­ple­res af sin ch­eftra­e­ner.

»Da­ni­el skal føl­ge sit hjer­te og det, han fø­ler for. Men jeg kan kun si­ge, at jeg op­for­drer til og hå­ber på, han har lyst til at fort­sa­et­te. Han skal selv ta­ge be­slut­nin­gen, men han er me­get øn­sket. Det er helt sik­kert,« slut­ter Tho­mas Frank.

Da­ni­el Ag­ger har for ny­lig talt med Dan­marks nye land­stra­e­ner, Åge Ha­rei­de, om frem­tids­ud­sig­ter­ne. Men selv om lands­hol­det uden tvivl spil­ler en rol­le i for­hold til, om an­fø­re­ren stop­per kar­ri­e­ren, er det – med to et halvt år til na­e­ste slut­run­de – ef­ter alt at døm­me hver­da­gen i Brønd­by, der bli­ver tun­gen på va­egtskå­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.