’Det her fø­les som et ne­der­lag’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For Man­che­ster Uni­ted måt­te nø­jes med 3-3 mod Newcast­le. De før­te el­lers bå­de bå­de 2-0 og 3-2, men hol­det kun­ne kun ta­ge et po­int med hjem fra Newcast­le, da Paul Dum­mett i na­est­sid­ste mi­nut med et skud fra kan­ten af fel­tet send­te bol­den i net­tet og skaf­fe­de bund­hol­det et po­int.

»Det her fø­les som et ne­der­lag,« sag­de Way­ne Roo­ney ef­ter kam­pen iføl­ge BBC.

»Når man fø­rer med to mål, skal man kø­re den hjem og ta­ge al­le tre po­int. Vi tog ik­ke or­dent­ligt va­re på vo­res chan­cer, og det blev vi straf­fet for,« sag­de Man­che­ster Uni­ted-stjer­nen.

Way­ne Roo­ney hav­de selv sco­ret Man­che­ster Uni­teds før­ste mål på straf­fes­park og lagt op til det an­det, hvor han vi­ste stort over­blik på et kon­traan­greb ved først at hol­de på bol­den, der­na­est tra­ek­ke et skridt til­ba­ge i ba­nen og gø­re plads til Jes­se Lin­gard i Man­che­ster Uni­teds ven­stre si­de. Han modt­og bol­den fra Roo­ney og send­te den imel­lem be­ne­ne på Rob El­li­ot i Newcast­les mål til 2-0. Fan­ta­stisk mål Se­ne­re var det og­så Way­ne Roo­ney, der brag­te Man­che­ster Uni­ted på 3-2 med et fan­ta­stisk mål, hvor han fra 20 me­ters af­stand tord­ne­de bol­den op i må­l­hjør­net.

Al­li­ge­vel rak­te det alt­så ik­ke til sejr.

»Må­ske var det man­gel på kon­cen­tra­tion. Vi tog ik­ke de nød­ven­di­ge løb ved de­res sid­ste mål, og det er skuf­fen­de,« sag­de Way­ne Roo­ney.

Han fik op­bak­ning fra sin chef, ma­na­ger Lou­is van Gaal, som sta­dig er un­der pres, selv­om Man­che­ster Uni­ted er kom­met bed­re fra start i 2016, end hol­det gik ud af 2015, hvor de en­gel­ske re­kord­me­stre spil­le­de ot­te kam­pe i tra­ek uden at vin­de.

»Men jo, vi smed sej­ren va­ek i dag, og det har jeg og­så for­talt spil­ler­ne,« sag­de den hol­land­ske ma­na­ger ef­ter den liv­li­ge kamp. Kun­ne ha­ve sco­ret seks mål »Vi kun­ne ha­ve sco­ret seks mål, og hav­de vi gjort det, så kun­ne vi vir­ke­lig ha­ve sagt, at vi var kom­met godt fra start på året med tre sej­re på stri­be, in­den vi skal til Li­ver­pool,« sag­de Lou­is van Gaal, som på den­ne må­de hen­vi­ste til, at hol­det i årets to før­ste kam­pe har vun­det 2-1 over Swan­sea i Pre­mi­er Le­ague og 1-0 over Sh­ef­fi­eld Uni­ted i FA Cup’en.

Newcast­le fik på de­res si­de et vig­tigt po­int i bund­stri­den.

»Folk tro­e­de må­ske, det vil­le bli­ve en ke­de­lig kamp, der vil­le slut­te 0-0, men i ste­det blev det en klas­si­ker, der slut­te­de 3-3. Det må ha­ve va­e­ret en fan­ta­stisk kamp for de neut­ra­le til­sku­e­re, men som ma­na­ger er det så­dan én, man ri­si­ke­rer at få hjer­te­an­fald af,« sag­de Newcast­les ma­na­ger, den tid­li­ge­re en­gel­ske lands­holds­ma­na­ger Ste­ve McCla­ren.

I de to an­dre kam­pe tirs­dag af­ten fik Aston Vil­la og Jo­res Oko­re en sja­el­den sejr, da det blev 1-0 hjem­me over Crystal Pa­la­ce, mens West Ham vandt 3-1 i Bour­ne­mouth.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.