Slap med skra­ek­ken

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CO­ME­BA­CK ta­le om en kraf­tig for­st­u­v­ning, og at in­gen led­bånd hver­ken er re­vet over el­ler be­ska­di­get. Der­med kan Dam­gaard, der er spå­et en vig­tig ind­hop­per­rol­le un­der EM-slut­run­den, sta­dig gla­e­de sig over, at han bli­ver klar.

»Det er bed­re end for­ven­tet, men vi ved sta­dig ik­ke, hvor­når han pra­e­cist kan be­gyn­de tra­e­nin­gen,« si­ger land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son.

Ho­ved­per­so­nen selv kun­ne der­for ik­ke del­ta­ge i gårs­da­gens tra­e­ning i Brønd­by, men han er for­stå­e­ligt nok let­tet over, at EM­slut­run­den no­gen­lun­de er til­ba­ge på skin­ner. I et kort øje­blik fryg­te­de han for del­ta­gel­sen, da ska­den ske­te mod Frank­rig. Men al­ler­helst vil­le han egent­lig ba­re spil­le vi­de­re mod Ni­ko­la Ka­ra­batic, Thier­ry Omey­er og re­sten af de fran­ske ver­dens­stjer­ner, forta­el­ler han til BT.

Ta­enk­te mest på Frank­rig

»Det gjor­de fak­tisk over­ra­sken­de ondt i for­hold til, at det ik­ke var va­er­re, men selv­føl­ge­lig ta­enk­te jeg først på EM. Men jeg le­ver og­så i nu­et, så jeg vil­le egent­lig me­get ger­ne først og frem­mest spil­le den hånd­bold­kamp fa­er­dig. Jeg var li­ge­så ir­ri­te­ret over, at jeg ik­ke fik lov til at gen­nem­fø­re den i og med, at jeg føl­te, jeg var vir­ke­lig godt kø­ren­de, så jeg vil­le ik­ke bry­de den ryt­me. Det er hel­ler ik­ke sket, men jeg vil ba­re ger­ne spil­le hånd­bold he­le ti­den. Det var li­ge­så me­get ae­r­g­rel­se over ik­ke at få lov til at spil­le kam­pen, nu når man en­de­lig stod over for nog­le af ver­dens bed­ste hånd­bold­spil­le­re.«

»Jeg fryg­te­de ik­ke for re­sten af sa­e­so­nen, men jeg fryg­te­de for min – lad os kal­de det - pro­cent­vi­se del­ta­gel­se ved EM. Og hvor klar jeg egent­lig vil­le va­e­re. Jeg er en ty­pe, der bli­ver ka­stet di­rek­te ind i si­tu­a­tio­ner, så jeg skal va­e­re så ta­et på hund­re­de pro­cent som over­ho­ve­det mu­ligt og så skarp som over­ho­ve­det mu­ligt. Og det er net­op de pro­cen­ter, der he­le ti­den bli­ver mini­me­ret med små­s­ka­van­ker og ska­der.«

»Jeg tror, jeg kom­mer til at del­ta­ge uden pro­ble­mer«, si­ger Dam­gaard og til­fø­jer om EM-slut­run­den, der for en stund vir­ke­de helt uden for ra­ek­ke­vid­de: »Nu gla­e­der jeg mig ba­re.« Høj­re­ba­ck­en Mads Chri­sti­an­sen er og­så kom­met så me­get over sin ska­de, at han rej­ser med lands­hol­det til Po­len. Det er bed­re end for­ven­tet, men vi ved sta­dig ik­ke, hvor­når han pra­e­cist kan be­gyn­de tra­e­nin­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.