Me­dal­jer, tak!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STORT PRES I ef­ter­hån­den en år­ra­ek­ke har det dan­ske her­re­lands­hold va­e­ret blandt me­dal­je­ta­ger­ne ved EM og VM – for det me­ste an­ført af Ul­rik Wil­bek. Men si­den han trak sig til­ba­ge til stil­lin­gen som sport­s­chef i DHF, er det nu op til island­ske Gud­mun­dur Gud­munds­son at le­ve­re re­sul­ta­ter­ne. Ef­ter an­sa­et­tel­sen i som­me­ren 2014 fik isla­en­din­gen sin slut­run­de-de­but med Dan­mark ved VM i Qa­tar sid­ste ja­nu­ar, hvor det skuf­fen­de ik­ke blev til me­dal­jer og blot til en fem­te­plads ef­ter kvart­fi­na­le­ne­der­la­get til Spa­ni­en.

Nu ven­ter EM i Po­len, og selv­om for­svars­ge­ne­ra­len René Toft Han­sens ska­de har lagt en da­em­per på op­ti­mis­men, er pres­set stør­re end no­gen­sin­de på Gud­munds­son, der er halvvejs in­de i sin tre-åri­ge kon­trakt. Det vur­de­rer de tre eks­per­ter, BT har snak­ket med. Se­mi­fi­na­le et krav TV2s hånd­bold­kom­men­ta­tor Bent Ny­e­gaard på­pe­ger, at selv­om VM­slut­run­den sid­ste år var god­kendt, og det var mar­gi­na­ler, der gjor­de, at Dan­mark ik­ke end­te i se­mi­fi­na­len, er EM en helt an­den snak.

»En dansk her­re­land­stra­e­ner, der er trå­dt ind ef­ter Ul­rik Wil­bek, vil per au­to­ma­tik va­e­re un­der stort pres, men det er klart, når du kom­mer til EM, som hi­sto­risk er no­get, Dan­mark na­er­mest har ejet si­den 2002, vil pres­set va­e­re mar­kant. Dan­mark SKAL i en se­mi­fi­na­le. Du kan ik­ke slut­te uden for top fi­re to gan­ge i tra­ek med vo­res lands­hold. Det kan man ik­ke til­la­de sig med et dansk her­re­lands­hold,« si­ger han om pres­set på den dan­ske land­stra­e­ner.

Det dan­ske spil­ler­ma­te­ri­a­le er sim­pelt­hen for godt til at skuf­fe, vur­de­rer Ny­e­gaard, der bak­kes op af DR1-eks­pert og tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler, SVE­RI­GE: Dan­marks før­ste EMmedalje kom i hus ved slut­run­den i Sve­ri­ge un­der le­del­se af Tor­ben Vint­her. Dan­sker­ne tab­te til Tys­kland i se­mi­fi­na­len 23-28, mens Island blev slå­et i bron­ze­kam­pen 29-22 Lars Krogh Jep­pe­sen.

»Pres­set er ret stort, for han har vir­ke­lig nog­le dyg­ti­ge spil­le­re at ar­bej­de med. Alt an­det end en se­mi­fi­na­le-plads vil i min ver­den va­e­re en rig­tig, rig­tig stor skuf­fel­se. Man har på pa­pi­ret – selv­om René Toft er ude - et rig­tig sta­er­kt hold, som i hvert fald of­fen­sivt har nog­le spe­ci­el­le kva­li­te­ter. Med Nik­las Lan­din i må­let og et godt for­svar skal man va­e­re blandt de fi­re bed­ste hold til et EM, der lig­ger i et OLår. Det skal man sim­pelt­hen. Det er dér, Dan­mark skal va­e­re med de spil­le­re, vi har,« un­der­stre­ger han. Af­lø­se­ren står klar Pres­set er og­så stødt sti­gen­de på Gud­munds­son, der har kon­trakt til som­me­ren 2017, for­di fle­re dan­ske tra­e­ne­re med stor suc­ces – spe­ci­elt Ni­ko­laj Ja­cob­sen i ty­ske Rhe­in Neck­ar Löwen – står klar i kulis­sen som mu­lig af­lø­ser. Det me­ner den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler og hånd­bol­d­eks­pert på TV2 Spor­ten, Pe­ter Bruun Jør­gen­sen.

»Selv­føl­ge­lig skal han (Gud­mun­dur, red.) le­ve­re va­ren, og hvis man SLOVE­NI­EN: Se­mi­fi­na­len blev sid­ste stop for dan­sker­ne for an­den EM­slut­run­de i tra­ek, da man igen tab­te til Tys­kland. Den­ne gang 20-22. I kam­pen om tred­je­plad­sen slog man Kro­a­tien 31-27. ik­ke gør det, og der sam­ti­digt står dyg­ti­ge folk bag­ved, er pres­set må­ske end­nu stør­re. Det er nem­me­re ik­ke at få for­la­en­get sin kon­trakt, hvis man har en kan­di­dat som Ni­ko­laj Ja­cob­sen, der må­ske er ved at vin­de det ty­ske mester­skab, som kan gå di­rek­te ind bag­ef­ter. Jeg tror ik­ke, han er fyringstruet på no­gen må­de, men har man en tre­årig kon­trakt, hvor det ik­ke lyk­kes at vin­de me­dal­jer med et dan­ske her­re­lands­hold, står kan­di­da­ter­ne klar,« si­ger Bruun Jør­gen­sen.

Bent Ny­e­gaard me­ner og­så, at Ni­ko­laj Ja­cob­sen er en op­lagt mu­lig­hed, men han på­pe­ger, at DHF med an­sa­et­tel­sen af island­ske Gud­munds­son har vist, at det ik­ke nød­ven­dig­vis be­hø­ver at va­e­re en dan­sker, der er land­stra­e­ner. Der­for er der man­ge dyg­ti­ge kan­di­da­ter.

»Men jeg sy­nes ik­ke, at Gud­mun­dur er un­der pres i den for­stand, at han skal til at spe­ku­le­re på, om han får sin kon­trakt for­la­en­get. Så­dan ser jeg det ik­ke. Jeg ser det til gen­ga­eld som et stort pres, at han nu for al­vor skal til at tra­e­de ud af Ul­rik Wil­be­ks skyg­ge, og det gør han ved på, at hver­ken han el­ler spil­ler­ne har no­get pro­blem med at la­eg­ge pres på sig selv. Hel­ler ik­ke selv­om den vig­ti­ge for­svars­ge­ne­ral René Toft Han­sen er ude med en ska­de.

»Bå­de spil­ler­ne og jeg er am­bi­tiø­se, og vi går ef­ter at vin­de. Det ma­er­ker jeg he­le ti­den - og­så un­der tra­e­ning. Og det er og­så så­dan, jeg ar­bej­der. Vi sy­nes selv, vi har et godt hold, men selv­føl­ge­lig kan alt ske. Så­dan er det i idra­et­tens ver­den. Men vi tror på os selv og på, at vi kan nå langt. Men vi ved og­så, at kom­me i en se­mi­fi­na­le. Lands­hol­det er ik­ke ble­vet dår­li­ge­re, og Ul­riks va­re­ma­er­ke var, at han jo al­tid var med blandt de sid­ste fi­re. Det skal de selv­føl­ge­lig og­så nu.«

Men uag­tet om de op­lag­te kan­di­da­ter by­der sig til, aen­drer det ik­ke på én ting. Gud­munds­son skal pra­este­re med lands­hol­det til EM, me­ner Krogh Jep­pe­sen.

»Det er fint, at der er man­ge dan­ske tra­e­ne­re, der gør det godt. Men uan­set skal der va­e­re – og det er der - pres på, når man over­ta­ger et hold, der har så dyg­ti­ge spil­le­re med må­ske en af ver­dens bed­ste spil­le­re (Mik­kel Han­sen, red.) og den må­ske bed­ste må­l­mand (Nik­las Lan­din, red). Så skal man pra­este­re. Og det tror jeg og­så godt, Gud­mun­dur ved.« at for at kom­me i en se­mi­fi­na­le, så skal vi vir­ke­lig spil­le godt i de fle­ste kam­pe til EM,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Men jeg sy­nes, det er vig­tigt, at man tør at sa­et­te og de­fi­ne­re hø­je målsa­et­nin­ger. Vi gør ik­ke som no­gen an­dre hold, der la­ver et te­a­ter­styk­ke om­kring det i ste­det for at mel­de rent ud. Men OK, så gør de det - vi gør det ba­re på den her må­de, og så hå­ber vi, at det lyk­ke­des for os,« ly­der det fra Gud­mun­dur Gud­munds­son. NOR­GE: En­de­ligt lyk­ke­des det Dan­mark at k Den on­de ånd Tys­kland blev be­sej­ret i se­mi­fi len. Det var den før­ste guld­me­dal­je no­gen­si

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.