Magnus­sen ryg­tes til Re­nault

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ÅB­NING Re­nault-hol­det i 2016. Men det kan der hur­tigt bli­ve la­vet om på. Den po­li­ti­ske si­tu­a­tion i Ve­nezu­ela er me­get usta­bil, ef­ter at det so­ci­a­li­sti­ske par­ti ved val­get i sid­ste må­ned mi­ste­de mag­ten i par­la­men­tet. Med til at gø­re si­tu­a­tio­nen usik­ker er den la­ve olie­pris, og de to ting kan til­sam­men be­ty­de et tab af sponsorat fra PDVSA, som er Ve­nezu­e­las stats­li­ge olie­fir­ma.

Sker det, kan det ko­ste plad­sen for Pa­stor Mal­do­na­do. PDVSA er nem­lig den sponsor, som Mal­do­na­do har ta­get med til hol­det, og hvis sponsora­tet ry­ger, kan Re­nault i ste­det va­el­ge Magnus­sen. Mal­do­na­do har i si­ne fem sa­e­so­ner i For­mel 1 end­nu ik­ke over­be­vist for al­vor. I sid­ste sa­e­son skra­be­de han 27 po­int sam­men.

Ke­vin Magnus­sen har iføl­ge The Te­le­graph i sid­ste uge va­e­ret til for­hand­lin­ger i to da­ge med Re­nault i den en­gel­ske lands­by En­sto­ne, hvor For­mel 1-hol­det har sit ho­ved­kvar­ter.

Re­nault har over­ta­get hol­det fra Lo­tus, og den fran­ske bil­pro­du­cent har for­plig­tet sig til at kø­re i mindst ni år. Fransk­ma­en­de­ne har dog sagt, at det vil ta­ge mindst tre år, før­end de kan kø­re med om de tun­ge pla­ce­rin­ger blandt de hur­ti­ge bi­ler.

Ke­vin Magnus­sen har på sin si­de va­e­ret des­pe­rat i over et år for at fin­de et hold, ef­ter at han i sid­ste sa­e­son kun var re­ser­ve på McLa­ren-hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.