Sprang i dø­den med sin lil­le søn

BT - - NYHEDER -

TRA­GE­DIE

»Vo­res over­ord­ne­de over­be­vis­ning er, at der er ta­le om en fa­mi­lie­tra­ge­die, hvor kvin­den er sprun­get ud med bar­net. Så det er en me­get trist sag,« si­ger han.

Hvor­for kvin­den var på Rigs­ho­spi­ta­let, og hvad der led­te frem til, at kvin­den tog den ska­eb­nesvan­gre be­slut­ning, vil po­li­ti­et ik­ke op­ly­se na­er­me­re om.

»Vi ved godt, hvor­for hun var på Rigs­ho­spi­ta­let, men i og med at der er ta­le om en fa­mi­lie­tra­ge­die, så op­ly­ser vi ik­ke yder­li­ge­re,« si­ger Ken­neth Jensen.

Iføl­ge Ek­stra Bla­det skul­le kvin­den ha­ve va­e­ret til en sam­ta­le på Rigs­ho­spi­ta­lets bør­ne­af­de­ling. Det var for sent De per­so­ner, der over­va­e­re­de det tragi­ske styrt, modt­og ef­ter­føl­gen­de al­le psy­ko­log­hja­elp.

»Der var en hånd­fuld, der stod ne­de for­an, der så det Vo­res over­ord­ne­de over­be­vis­ning er, at der er ta­le om en fa­mi­lie­tra­ge­die, hvor kvin­den er sprun­get ud med bar­net ske, og så var der per­so­na­let på eta­gen. Dem bli­ver der ta­get hånd om,« si­ger Ken­neth Jensen.

En af de per­so­ner, der over­va­e­re­de mi­nut­ter­ne ef­ter ulyk­ken, forta­el­ler til BT, at folk strøm­me­de ud fra Rigs­ho­spi­ta­let for at for­sø­ge at hja­el­pe kvin­den og bar­net.

»Der var man­ge men­ne­sker, der stim­le­de sam­men, ef­ter det var sket. La­e­ger og ho­spi­talsan­sat­te. Men der var in­gen tvivl om, at det var for sent,« si­ger øjen­vid­net. Sprang fra sjet­te sal Kø­ben­havns Po­li­ti var i går af­tes og­så i gang med at kon­tak­te kvin­dens og søn­nens på­rø­ren­de. Indtil vi­de­re hav­de Kø­ben­havns Po­li­ti få­et kon­takt til kvin­dens mand.

Tra­ge­di­en ud­spil­le­de sig mel­lem op­gang fi­re og op­gang fem på Rigs­ho­spi­ta­let.

Po­li­ti­et modt­og alar­men om­kring klok­ken 16 i går ef­ter­mid­dag. Po­li­tiets un­der­sø­gel­ser vi­ser, at kvin­den hop­pe­de ud fra sva­le­gan­gen på sjet­te sal, hvor bør­ne­mod­ta­gel­sen lig­ger.

Ho­ved­sta­dens Be­red­skab ryk­ke­de der­ef­ter ud til ste­det for at as­si­ste­re po­li­ti­et med blandt an­det af­spa­er­rin­ger.

En lig­nen­de tra­ge­die fandt sted sid­ste år i mid­ten af ok­to­ber, da en 36-årig kvin­de sprang ud fra en al­tan i Hø­je Taa­strup vest for Kø­ben­havn med sit knap to år gam­le barn i fav­nen. In­gen af dem over­le­ve­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.