THOR­NING SCO­RE

BT - - NYHEDER -

SCOOP mis­lyk­ke­des, og po­sten gik i ste­det til FN-diplo­ma­ten Fi­lip­po Gran­di fra Ita­li­en, men nu står det klart, at hun en­de­lig får sit topjob. Mens hun gla­e­der sig, så jub­ler man i Red Bar­nets dan­ske or­ga­ni­sa­tion.

»Selv­føl­ge­lig er det her et scoop. I Red Bar­net gla­e­der vi os over, at man har valgt en sta­erk, dansk pro­fil til den her tun­ge le­der­stil­ling i Red Bar­net in­ter­na­tio­nal,« si­ger ge­ne­ral­se­kre­ta­er i Red Bar­net Jonas K. Lind­holm til BT.

Sa­ve the Chil­dren In­ter­na­tio­nal er ’hat­ten’ over de 120 lan­de­or­ga­ni­sa­tio­ner, der fav­ner me­re end 25.000 me­d­ar­bej­de­re.

»Red Bar­net har li­ge­som an­dre sto­re NGO’er en in­ter­na­tio­nal or­ga­ni­sa­tion, som har an­sva­ret for at ko­or­di­ne­re al ar­bej­det rundt om­kring i krigs- og kon­flik­tzo­ner ver­den over, og hos os er det Sa­ve the In­ter­na­tio­nal. Det er top­po­sten i vo­res glo­ba­le or­ga­ni­sa­tion,« for­kla­rer Jonas K. Lind­holm om di­rek­tør­po­sten.

Han er ik­ke i tvivl om, at Hel­le Thor­ning-Sch­midt er den ret­te kvin­de til job­bet.

»Jeg ken­der Hel­le som et kom­pe­tent og ka­er­ligt men­ne­ske. Hun har ka­em­pe er­fa­ring og stor gen­nem­slags­kraft og det, der skal til for at aen­dre ud­sat­te børns hver­dag og frem­tid. Hun er den helt ret­te til at ska­be ma­er­k­ba­re for­an­drin­ger for ud­sat­te børn,« si­ger han.

Ef­ter en la­en­ge­re an­sa­et­tel­ses­pro­ces blev Hel­le Thor­ning-Sch­midt ud­valgt i et sta­er­kt felt af kan­di­da­ter.

»Det er en at­trak­tiv stil­ling, der skul­le be­sa­et­tes, og hun har va­e­ret op­pe mod an­dre kompetente kan­di­da­ter med in­ter­na­tio­nal er­fa­ring. Jeg ved, at pro­ces­sen er kørt me­get pro­fes­sio­nelt, og man har valgt det ab­so­lut sta­er­ke­ste kort i et sta­er­kt felt,« si­ger Jonas K. Lind­holm.

Åre­ne i bå­de eu­ro­pa­ei­sk po­li­tik og på den hjem­li­ge ba­ne som stats­mi­ni­ster har gi­vet den 49-åri­ge Hel­le Thor­ning-Sch­midt den nød­ven­di­ge po­li­ti­ske ta­eft, som der bli­ver hårdt brugt for i den in­ter­na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tion, som skal for­sø­ge at rå­be lan­de­nes re­ge­rin­ger op i en flygt­nin­ge­kri­se, hvor kon­ven­tio­ner står til dis­kus­sion.

»Hel­le til­fø­rer Red Bar­nets glo­ba­le ar­bej­de en stor ind­sigt og ev­ne til at på­vir­ke in­ter­na­tio­na­le be­slut­nings­ta­ge­re og do­no­rer. Hun har et so­lidt po­li­tisk net­va­erk, som vil va­e­re en stor styr­ke for Red Bar­net,« for­ud­ser Jonas K. Lind­holm

Selv har ge­ne­ral­se­kre­ta­e­ren haft lej­lig­hed til at hil­se på sin ‘nye kol­le­ga’.

»Jeg gla­e­der mig rig­tig me­get til sa­m­ar­bej­det. Det er et ka­em­pe scoop tid­li­ge­re at få den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster som ta­et kol­le­ga in­ter­na­tio­nalt.« Søs Ma­rie Seerup: For­stå­e­ligt BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup me­ner, at Hel­le Thor­nings nye in­ter­na­tio­na­le job gi­ver god me­ning:

»Det er for­stå­e­ligt, at Hel­le Thor­ning sø­ger va­ek fra Fol­ke­tin­get. Hun er re­la­tivt ung med en sta­er­ke­re in­ter­na­tio­nal pro­fil end en na­tio­nal. Og ud­sig­ten til at bru­ge de na­e­ste 20 år i Fol­ke­tin­gets pra­esi­di­um, er må­ske ik­ke så per­spek­tivrig.

Hun vil­le hel­ler ik­ke va­e­re i stand til at me­ne ret me­get om no­get som helst, uden at det vil­le bli­ve tol­ket som en kri­tik af den nu­va­e­ren­de Sfor­mand. Der­for gi­ver det god me­ning, at hun får et in­ter­na­tio­nalt job.

Og set med dan­ske øj­ne er det og­så po­si­tivt. I den for­stand, at Dan­marks ima­ge li­ge nu ik­ke er for­bun­det så me­get med hjer­te­var­me og em­pa­ti. Der­for er det ik­ke dår­ligt at en tid­li­ge­re dansk stats­mi­ni­ster skal stå i spid­sen for Red Bar­net,« vur­de­rer Søs Ma­rie Serup.

Hel­le Thor­ning-Sch­midt får kon­tor i Lon­don, hvor hun har før­ste ar­bejds­dag til april. Hun er re­la­tivt ung med en sta­er­ke­re in­ter­na­tio­nal pro­fil end en na­tio­nal. Og ud­sig­ten til at bru­ge de na­e­ste 20 år i Fol­ke­tin­gets pra­esi­di­um, er må­ske ik­ke så per­spek­tivrig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.