R TOPJOB

BT - - NYHEDER -

Rej­se­ak­ti­vi­tet

Ho­ved­sa­e­de

Po­li­tisk ta­eft

Ud­for­drin­gen

Red Bar­nets ge­ne­ral­se­kre­ta­er Jonas K. Lind­holm om Hel­les topjob »Der er ik­ke no­get job i den in­ter­na­tio­na­le NGO-ver­den, som ik­ke er for­bun­det med me­get rej­se­ak­ti­vi­tet. Det lig­ger i stil­lings­be­skri­vel­sen, at man skal fa­er­des i de mil­jø­er, hvor be­slut­nin­ger tra­ef­fes, der ved­rø­rer børn i nød, og at man og­så skal va­e­re til ste­de, hvor børns ret­tig­he­der tra­e­des un­der fo­de.« »Ho­ved­kon­to­ret er i Lon­don. Med det an­svar, man som di­rek­tør får for et me­get stort se­kre­ta­ri­at der­ov­re, skal man sid­de i Lon­don det me­ste af ti­den. Men med mo­der­ne tek­no­lo­gi kan man kla­re me­get fra an­dre ste­der end ho­ved­kon­to­ret.« »Der kra­e­ves et stort po­li­tisk ud­syn og net­va­erk. Det for­ven­tes, at man en er­fa­ren le­der, der kan be­gå i de po­li­ti­ske kred­se, hvor der tra­ef­fes be­slut­nin­ger, som har be­tyd­ning for børns over­le­vel­se, be­skyt­tel­se og tryg­hed.« »Ud­for­drin­gen på po­sten er at fast­hol­de po­li­ti­ker­nes fo­kus på bør­ne­sa­gen i en tid, hvor man­ge lan­de ik­ke som tid­li­ge­re bak­ker op om in­ter­na­tio­na­le fa­el­les­ska­ber som EU og FN og ik­ke i sam­me grad har respekt for de in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner. Det bli­ver Hel­les op­ga­ve i sam­ar­bej­de med mig og an­dre kol­le­ger fort­sat at rå­be op om nød­ven­dig­he­den i, at man respek­te­rer de in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.