Til top­løn

BT - - NYHEDER -

og­så en stor løn­po­se, som er fal­det fle­re bri­ti­ske par­la­ments­med­lem­mer for bry­stet. Med sam­let løn­pak­ke på 234.000 pund (sva­ren­de til 2,3 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner) iføl­ge den bri­ti­ske avis Mir­ror, blev der i 2014 stil­let krav fra po­li­tisk si­de om, at vel­gø­ren­heds­bos­ser skul­le ska­e­res i de sam­le­de løn­pak­ker, for­di det var en hån mod skat­tey­de­re og do­no­rer. Sa­ve the Chil­dren In­ter­na­tio­nal selv af­vi­ste den­gang at kom­men­te­re løn­nings­ni­veau­et.

Den nu­va­e­ren­de kon­sti­tu­e­re­de di­rek­tør Jan­ti So­e­rip­to fik iføl­ge Sa­ve the Chil­dren en løn på 252.303,40 ame­ri­kan­ske dol­lar i 2015 – sva­ren­de til 1,7 mil­li­on dan­ske kro­ner. Ef­ter­ve­der­lag Egent­lig har Hel­le Thor­ningS­ch­midt ef­ter de dan­ske reg­ler ret til et ef­ter­ve­der­lag som af­gå­et mi­ni­ster, men får man lø­nind­ta­eg­ter, modreg­nes dis­se fuldt ud i ef­ter­ve­der­la­get. EU-kom­mis­sa­er Mar­gret­he Ves­ta­ger får re­gu­le­ret sit ef­ter­ve­der­lag ef­ter sin løn som kom­mis­sa­er, og da An­ders Fogh Ras­mus­sen blev ge­ne­ral­se­kre­ta­er for Nato, ske­te der en til­sva­ren­de modreg­ning i hans ef­ter­ve­der­lag med lø­nind­ta­eg­ten fra Nato. Ef­ter­som Hel­le Thor­ningS­ch­midt var stats­mi­ni­ster i tre år og ni må­ne­der, be­ty­der det, at hun har krav på at mod­ta­ge et ef­ter­ve­der­lag i 23 må­ne­der. Med­min­dre løn­nen i det ny job er hø­je­re end, hvad hun tjen­te som stats­mi­ni­ster – en stats­mi­ni­ster tje­ner 1.470.744,45 kr. år­ligt. For så får hun ik­ke en kro­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.