Vild split­tel­se

BT - - NYHEDER -

UD­LA­EN­DIN­GE­STRAM­NIN­GER Ro­h­de og tid­li­ge­re MFer Ma­rion Pe­der­sen.

»Hvor me­get kri­tik, der kom­mer, af­ha­en­ger nok lidt af, hvor­dan ugen går. Men der er nok in­gen tvivl om, at det kom­mer op,« si­ger In­ge Dor­te Man­d­rup, for­mand for Ven­stre i Nord­djurs og med­lem af Ven­stres ho­ved­be­sty­rel­se.

Hun er én af dem, der ik­ke la­en­ge­re kan gen­ken­de sig selv i Ven­stres ud­la­en­din­gepo­li­tik.

»Jeg kan ik­ke li­de to­nen i de­bat­ten, og jeg er ut­ryg over den po­li­tik, min re­ge­ring fø­rer. Jeg er be­kym­ret for de stak­kels flygt­nin­ge. Jeg tror, li­ge­som Dansk Flygt­nin­ge­hja­elps ge­ne­ral­se­kre­ta­er An­dreas Kamm, at flygt­nin­ge er nog­le, der flyg­ter va­ek fra no­get. Jeg tror ik­ke, det er for sjov, at de rej­ser man­ge tu­sin­de ki­lo­me­ter va­ek, bli­ver ad­skilt fra de­res fa­mi­lie og skal fin­de et stå­sted i et fjer­nt land. Og jeg sy­nes, det er uhel­digt, at vi på­tvin­ger dem dår­li­ge løs­nin­ger som f.eks. telt­lej­re, når der utvivl­s­omt er le­di­ge kva­drat­me­ter an­dre ste­der.« Hal­ser ef­ter DF »An­non­cer­ne bry­der jeg mig hel­ler ik­ke om, og jeg har ka­em­pet imod dem, si­den ide­en først duk­ke­de op. Jeg sy­nes, det er pri­mi­tivt, jeg tror ik­ke, det har no­gen ef­fekt, og de gi­ver Dan­mark et dår­ligt om­døm­me. Selv­føl­ge­lig skal vi gø­re no­get for at re­gu­le­re til­strøm­nin­gen, men vi be­hø­ver jo ik­ke at hal­se ef­ter Dansk Fol­ke­par­ti. Og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne hal­ser jo med. Selv­føl­ge­lig er flygt­nin­ge­kri­sen en ud­for­dring, men jeg me­ner nu og­så isa­er, at det er va­el­ger­flug­ten til Dansk Fol­ke­par­ti, vi lig­ger un­der for. Og det sy­nes jeg er uhel­digt,« si­ger In­ge Dor­te Man­d­rup.

I Berlingske i går skrev ti Ven­stre­folk et kri­tisk de­bat­ind­la­eg, hvor de bad om at ’få or­dent­lig­he­den til­ba­ge’.

»Re­to­rik­ken er for hård. Der er for me­get sym­bol­po­li­tik. Vi vil ha­ve or­dent­lig­he­den til­ba­ge og la­ve no­get re­el po­li­tik, der fak­tisk vir­ker,« si­ger en af me­dun­der­skri­ver­ne Me­re­te Due Paarup, by­rå­ds­med­lem i Kol­ding.

»Smyk­kesa­gen har stø­jet for me­get. Når re­to­rik­ken er hård fra le­del­sen, er det jo det, der spre­der sig ud Jeg kan ik­ke li­de to­nen i de­bat­ten, og jeg er ut­ryg over den po­li­tik, min re­ge­ring fø­rer. Jeg er be­kym­ret for de stak­kels flygt­nin­ge i by­rå­ds­sa­le, de­batspor og so­ci­a­le me­di­er. Ka­e­den hop­per af i de­bat­ten. Vi bur­de sa­et­te os ned og snak­ke med hin­an­den og ind­dra­ge dem, vi ta­ler om, flygt­nin­ge­ne, og fin­de løs­nin­ger sam­men. Vi tror sim­pelt­hen ik­ke på den må­de, det bli­ver hånd­te­ret på nu. Vi tror og­så, det sker for at plea­se Dansk Fol­ke­par­ti – det er ik­ke sund Ven­stre-po­li­tik. Det er der­for, nog­le af os på ba­ger­ste ra­ek­ke, ra­ek­ker hån­den op,« si­ger Me­re­te Due Paarup.

By­rå­dskan­di­dat for Ven­stre i Skan­der­borg Pe­der Po­r­se har ik­ke va­e­ret med til at skri­ve de­bat­ind­la­eg­get, men er enig:

»Jeg hå­ber, par­tiets le­del­se la­e­ser det og ta­en­ker over det. Ven­stre har grund­la­eg­gen­de nog­le hold­nin­ger, som er ud­for­dret af nog­le af de ini­ti­a­ti­ver, re­ge­rin­gen er kom­met med. Ven­stres grund­hold­nin­ger ta­ger jo ud­gangs­punkt i in­di­vi­det,« si­ger Pe­der Po­r­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.