Bar­rett: Her er min un­ge ka­e­re­ste

BT - - NYHEDER -

KA­ER­LIG­HED og bør­ne­bogs­for­fat­te­ren til at se in­dad. Hvem var han. Hvad vil­le han med sit liv?

Men da bla­de­ne be­gynd­te at drys­se af tra­e­er­ne, aen­dre­de Si­gurd Bar­rettts liv sig. Ra­di­kalt. En helt ny og me­get ung kvin­de­lig vi­o­li­nist dum­pe­de nem­lig plud­se­lig ind i hans til­va­e­rel­se.

»Ef­ter som­me­ren be­gynd­te Heiðrun og jeg at se hin­an­den. Vi hav­de mødt hin­an­den ved en kon­cert, og vil­le beg­ge to ger­ne ses. Det var rig­tig dej­ligt, men i be­gyn­del­sen vid­ste in­gen af os, hvor det skul­le fø­re hen,« forta­el­ler han til BT.

Men selv om det var et godt mø­de med den blon­de 24-åri­ge vi­ol­in­spil­ler, der med­vir­ker iNor­dic String Bør­ne­ne må al­drig bli­ve ladt i stik­ken Qu­ar­tet, lu­re­de tan­ken om al­der­s­for­skel­len he­le ti­den i bag­ho­ve­det på en­tertai­ne­ren. Hvad vil­le folk si­ge? Vil­le han bli­ve hå­net for at va­e­re kom­met i pa­ni­kal­de­ren? Og hvad med de fem børn?

»For jeg har al­drig ta­enkt, at nu skul­le jeg fin­de mig en ung ka­e­re­ste. Men så stod hun der. Det hav­de jeg ik­ke fo­re­stil­let mig. At jeg plud­se­lig var sam­men med en, der er så me­get yn­gre end mig selv,« er­ken­der Si­gurd Bar­rettt. Over­vandt 24 års al­der­s­for­skel »Jeg ta­enk­te og­så på, hvor­dan om­ver­de­nen vil­le re­a­ge­re. Jeg brug­te me­get kr­udt på at ma­er­ke ef­ter. For vi er jo hur­ti­ge til at for­døm­me hin­an­den. Der­for har det va­e­ret vig­tigt for mig, at al­le er okay med det, der fo­re­går med Hei­d­run og mig. Bør­ne­ne må al­drig bli­ve ladt i stik­ken i for­hold til så­dan no­get som det her,« forta­el­ler han.

Men han fandt hur­tigt ud af, at al­der­s­for­skel­len på 24 år må­ske ik­ke be­tød så me­get al­li­ge­vel.

»Hun var god at snak­ke med. Hun spil­ler jo mu­sik, som jeg selv gør, så der var man­ge go­de be­rø­rings­punk­ter, vi var fa­el­les om og kun­ne ta­le om. Hun er en klog pi­ge, der godt vid­ste, hvad hun vil­le,« forta­el­ler han og afslører, at det var i ok­to­ber på en ka­er­lig­heds­fe­rie til Pa­ris, at de tog den en­de­li­ge be­slut­ning om de­res frem­tid. Og på den mest ro­man­ti­ske må­de.

»Jeg spurg­te hen­de på top­pen af Eif­feltår­net, om vi kun­ne si­ge, at vi var fa­ste ka­e­re­ster?«, afslører han.

Det var de. Og da først Hei­d­run Pe­ter­sen hav­de mødt Bar­rettts børn, og de­res ven­ner og fa­mi­lie på beg­ge si­der var in­for­me­ret, faldt det he­le på plads.

»Nu, hvor vi al­le er clea­ret af, må vi og­så ha­ve lov til at gla­e­de os og si­ge til he­le ver­den: Her er vi, og vi er gla­de sam­men. Så kan folk ta­en­ke, hvad de vil,« erklaerer han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.