76-åri­ge Ruth blev lot­to­mil­li­o­na­er

BT - - NYHEDER -

FALDT PÅ ET TØRT STED I ju­ni må­ned sid­ste år valg­te 76-åri­ge Ruth Jør­gen­sen fra Harn­d­rup på Fyn at for­ny sin fem-ugers-lot­to­kupon. Først ae­r­gre­de hun sig over kø­bet, for lot­to­kupo­ner­ne hav­de hun købt for si­ne sid­ste spa­re­pen­ge. Se­ne­re skul­le det dog vi­se sig, at de 500 kr., som lot­to­kupo­ner­ne ko­ste­de, var gi­vet godt ud. For fem uger se­ne­re rul­le­de 6,2 mio. kr. ind på hen­des bank­kon­to. 76-åri­ge Ruth Jør­gen­sen var ble­vet lot­to­mil­li­o­na­er.

Selv kal­der Ruth Jør­gen­sen sin lot­to­ge­vinst for ’en red­ning i 11. ti­me’. Ef­ter hen­des mands død i 2010 hav­de hun kun sin fol­ke­pen­sion at le­ve for, og hun fryg­te­de, at hu­set vil­le kom­me på tvangs­auk­tion, for ae­g­te­par­rets ka­pi­tal­pen­sion var gå­et tabt i fa­mi­li­ens mø­bel­for­ret­ning un­der fi­nanskri­sen.

»Jeg var sim­pelt­hen fat­tig. Jeg hav­de kun min pen­sion og in­tet an­det,« forta­el­ler Ruth Jør­gen­sen.

Men da hun over­hør­te sin søn min­de sig selv om, at han skul­le hu­ske at kø­be en lot­to­kupon, valg­te hun at prø­ve lyk­ken og for­ny den fem-ugers-kupon, som hun og man­den hav­de spil­let på, indtil han dø­de.

»Jeg hav­de egent­lig ik­ke så man­ge pen­ge til rå­dig­hed, men så ta­enk­te jeg, nå ja – her­re­g­ud – så for­ny­er jeg de to kupo­ner. Men jeg ae­r­gre­de mig, li­ge så snart jeg hav­de gjort det.

De pen­ge kun­ne jeg godt ha­ve brugt til no­get bed­re,« forta­el­ler Ruth Jør­gen­sen Så et skilt i brugs­en Nog­le uger se­ne­re var hun på ind­køb i den lo­ka­le brugs i Harn­d­rup, hvor et skilt af­slø­re­de, at én af brugs­ens kun­der hav­de vun­det i Lot­to. Men ved­kom­men­de hav­de sta­dig ik­ke meldt sig, og der­for måt­te 76-åri­ge Ruth Jør­gen­sen skyn­de sig hjem for at tjek­ke si­ne kupo­ner.

»Jeg ta­enk­te, at det kun­ne na­er­mest ik­ke va­e­re rig­tigt, for så hel­dig kun­ne man jo ik­ke va­e­re. Men det var det hel­dig­vis,« forta­el­ler Ruth Jør­gen­sen, der straks tog hjem til sin dat­ter og svi­ger­søn for at over­brin­ge nyhe­den:

»Jeg skul­le de­le nyhe­den med no­gen, så jeg skynd­te mig at kø­re ud til min dat­ter og svi­ger­søn, som bor 16-18 ki­lo­me­ter her­fra, og den tur føl­tes, som om at den tog fle­re da­ge.«

Til trods for hen­des mil­li­o­na­er­sta­tus er 76-åri­ge Ruth Jør­gen­sen dog ik­ke be­gyndt at ka­ste om sig med pen­ge til høj­re og ven­stre, for­sik­rer hun. Dog frå­ser hun en smu­le, når hun én gang om ugen ta­ger til fri­sør og får ord­net sit hår, forta­el­ler hun gri­nen­de.

Si­den som­mer har hun og­så ud­skif­tet sin gam­le bil med en ny Mitsu­bis­hi Spa­ce Star. Der­u­d­over har hun få­et in­stal­le­ret jord­var­me i sin bo­lig, og til for­å­ret vil hun ha­ve ud­skif­tet ta­get på sit hus. In­den la­en­ge ta­ger hun des­u­den på en til­tra­engt fe­rie til Gran Ca­na­ria, forta­el­ler hun. Før­ste fe­rie la­en­ge »Jeg har ik­ke va­e­ret på fe­rie i man­ge år, så det gla­e­der jeg mig me­get til,« si­ger hun.

76-åri­ge Ruth Jør­gen­sen har hel­ler ik­ke be­holdt he­le ge­vin­sten selv. Ud­over at hun har fora­e­ret én mil­li­on kr. til beg­ge si­ne børn, har hen­des to bør­ne­børn og­så få­et 500.000 kr. hver.

Si­den hun blev lot­to­mil­li­o­na­er, har Ruth Jør­gen­sen og­så fort­sat med at for­ny sin fem-ugers-kupon.

»Nu har jeg jo råd,« kon­sta­te­rer hun. Jeg skul­le de­le nyhe­den med no­gen, så jeg skynd­te mig at kø­re ud til min dat­ter og svi­ger­søn, som bor 1618 ki­lo­me­ter her­fra, og den tur føl­tes, som om at den tog fle­re da­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.