Sko­le­e­le­ver dra­ebt i lavi­ne

BT - - NYHEDER -

FAN­GET I SNE­EN En lavi­ne fan­ge­de i går ni gym­na­sie­e­le­ver og de­res la­e­rer i den fran­ske del af Al­per­ne. Tre per­so­ner blev dra­ebt i ulyk­ken, som er sket på en luk­ket ski­bak­ke. En 16-årig fransk pi­ge er om­kom­met i lavi­nen, som og­så har ko­stet en 14-årig dreng og en ukrai­ner li­vet. Det op­ly­ser myn­dig­he­der­ne iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP. Fle­re ele­ver og de­res la­e­rer er al­vor­ligt kva­e­ste­de.

Ukrai­ne­ren var ik­ke del af elev­grup­pen, som kom­mer fra Ly­on.

De dra­eb­te blev iføl­ge red­nings­ar­bej­de­re op­slugt af sne­mas­ser­ne. Ulyk­ken skal iføl­ge den fran­ske avis L’Express va­e­re sket klok­ken 15.50 ved skis­port­s­ste­det Les Deux Al­pes, der lig­ger 50 ki­lo­me­ter øst for Grenob­le.

Ele­ver­ne be­fandt sig på en sort pi­ste, som var luk­ket for of­fent­lig­he­den, da lavi­nen kom styr­ten­de.

Ulyk­ken sker en uge ef­ter, at den fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ster har ap­pel­le­ret til al­le skilø­be­re om at va­e­re var­som­me på grund af stor fa­re.

Po­li­ti­et op­ly­ste i går, at fi­re ele­ver blev fun­det med hjer­te­stop, og at de­res la­e­rer blev fun­det be­vidst­løs på pi­sten. Ele­ver­ne og de­res la­e­rer er kørt med am­bu­lan­ce til et ho­spi­tal i Grenob­le. Stor lavi­ne­fa­re Fa­ren for lavi­ner i om­rå­det er i øje­blik­ket på mak­si­malt ni­veau, fi­re, ef­ter sne­vejr i sid­ste uge.

Fi­re per­so­ner har mi­stet li­vet si­den ja­nu­ar i lavi­ner i den fran­ske del af Al­per­ne. To fra Li­tau­en, en spa­ni­er og en tjek­ke.

De to li­tau­e­re blev fan­get af en lavi­ne kort ef­ter nytår, da et vold­somt sne­fald ved Grands Mon­tets ud­lø­ste et skred. Grands Mon­tets er en af tin­der­ne i bjerg­ka­e­den ved Mont Blanc.

Mont Blanc er det hø­je­ste bjerg i Al­per­ne, og bjer­get an­ses som et af ver­dens far­lig­ste at be­va­e­ge sig rundt på. I for­bin­del­se med lavi­nen 4. ja­nu­ar sag­de den fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ster Ber­nard Ca­ze­ne­u­ve, at ’man bør ta­ge al­le for­holds­reg­ler i om­rå­det på grund af den øge­de ri­si­ko for lavi­ner den kom­men­de tid’.

Her ske­te ulyk­ken

Les Deux Al­pes er et ski­om­rå­de i de fran­ske al­per. By­en lig­ger i 1.600 me­ters høj­de sy­døst for Grenob­le. Om som­me­rern kan man stå på ski på en gletsjer i 3.600 me­ters høj­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.