Fa­engs­let narko­ba­ron vil sagsø­ge Se­an Penn

BT - - NYHEDER -

FOR­BRY­DEL­SE Sku­e­spil­le­ren Se­an Penn skal tvin­ges i ret­ten for at vid­ne om en ar­ti­kel, han skrev for ny­lig ef­ter sit mø­de med den me­xi­can­ske narko­ba­ron Jo­aquin ’El Cha­po’ Guz­man. Guz­man vil­le nem­lig al­drig, som Penn skri­ver, ha­ve pra­let med, at han er ’ver­dens stør­ste narko­hand­ler’, si­ger en af narko­ba­ro­nens ad­vo­ka­ter Pablo Ba­di­l­lo.

Den me­xi­can­ske narko­hand­ler blev 8. ja­nu­ar fan­get igen, ef­ter at han sid­ste som­mer flyg­te­de fra sin fa­engsels­cel­le i Me­xi­co via en gra­vet tun­nel. Fan­get ef­ter mø­det I en ar­ti­kel lør­dag i ma­ga­si­net Rol­ling Sto­ne skri­ver sku­e­spil­le­ren, at Guz­man var ver­dens stør­ste le­ve­ran­dør af her­o­in, metamfetamin, ko­kain og can­na­bis.

Narko­ad­vo­ka­ten si­ger i et in­ter­view med nyheds­bu­reau­et Reu­ters, at han er helt sik­ker på, at Guz­man ik­ke un­der sam­ta­len har sagt det­te.

Den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler, som ik­ke ta­ler spansk, måt­te ta­le med Guz­man via tolk. Han hav­de hver­ken blok el­ler pa­pir med til sit mø­de med me­xi­ca­ne­ren.

Mø­det, der iføl­ge me­xi­can­ske myn­dig­he­der bi­drog til at få Guz­man fan­get, var blot et for­mø­de, hvor de to skul­le af­ta­le na­er­me­re – iføl­ge Penn.

Si­den send­te sku­e­spil­le­ren nog­le spørgs­mål skrift­ligt, og dem fik han be­sva­ret i et vi­deoklip.

USA øn­sker Guz­man ud­le­ve­ret, men det kan iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den i na­bo­lan­det ta­ge no­gen tid at be­hand­le den for­mel­le ud­le­ve­rings­sag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.