An­hol­der fi­re ef­ter bom­be­an­greb

BT - - NYHEDER -

Tyr­kisk po­li­ti har an­holdt fi­re per­so­ner i for­la­en­gel­se af tirs­da­gens bom­be­an­greb i Istan­bul, hvor 10 ty­ske turi­ster blev dra­ebt. Det si­ger Tyr­ki­ets pre­mi­er­mi­ni­ster Ah­met Da­vu­tog­lu.

Mi­ni­ste­ren si­ger, at seks per­so­ner, som blev sår­et i selv­mord­s­an­gre­bet, fort­sat er ind­lagt på ho­spi­ta­let.

Tyr­ki­ske myn­dig­he­der sag­de ef­ter an­gre­bet, at Is­la­misk Stat står bag, og man iden­ti­fi­ce­re­de hur­tigt en mista­enkt.

Po­li­ti­et me­ner, at mas­sa­kren blev be­gå­et af en sy­rer, der for ny­lig kom til Tyr­ki­et fra det krigs­haer­ge­de na­bo­land.

Den ty­ske in­den­rigs­mi­ni­ster Tho­mas de Maizière, der ons­dag var i Istan­bul, si­ger, at in­tet ty­der på, at an­gre­bet var ret­tet spe­ci­fikt mod ty­ske­re.

Tyr­ki­ets in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um op­ly­ser, iføl­ge Reu­ters, at 3.318 per­so­ner til­ba­ge­hol­des i lan­det på mi­stan­ke om for­bin­del­ser til Is­la­misk Stat el­ler an­dre ek­stre­mi­sti­ske grup­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.