’ ’

BT - - NYHEDER -

OL-TUR­NE­RIN­GEN LIG­GER I

RUNDT I LAND­SKA­BET

Vi kom­mer til at stil­le med et B-lands­hold, og det tror jeg ik­ke, at vi kan kla­re os med. Det for­rin­ger klart vo­res chan­cer

en pe­ri­o­de, hvor der er rig­tig travlt i klub­fod­bol­den. Men man kan tra­ek­ke trå­de til­ba­ge til OL i 2008 i Bei­jing, hvor Lio­nel Mes­si fik fri fra Bar­ce­lo­na, for­di hans tra­e­ner vid­ste, hvor me­get det be­tød for ham at vin­de en guld­me­dal­je med det ar­gen­tin­ske lands­hold – hvil­ket de gjor­de. Så hvis vilj­en er der, så kan det og­så la­de sig gø­re.

kan man se, hvil­ke spil­le­re der ik­ke får fri. Det be­ty­der og­så, at vi ri­si­ke­rer, at de uden­land­ske pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­le­re hel­ler ik­ke kom­mer med til OL. Hvis de dan­ske klub­ber ik­ke vil gi­ve de­res spil­le­re fri, så vil de uden­land­ske for­ment­lig hel­ler ik­ke. OL er ik­ke en of­fi­ci­el Fi­fa-tur­ne­ring, så vi kom­mer til at stil­le med et B-lands­hold, og det tror jeg ik­ke, at vi kan kla­re os med. Det for­rin­ger klart vo­res chan­cer.

det om man­ge kam­pe og pen­ge. Vi er jo an­sat til at ta­en­ke på vo­res klub, men vi er og­så an­sat til at ta­en­ke på dansk fod­bold. I den for­bin­del­se vil jeg ger­ne ro­se land­stra­e­ner Ni­els Fre­de­rik­sen for hans dyg­tig­hed, og for hans må­de at mø­de klub­ber­ne på med di­a­log. Vi hå­ber sta­dig, at vi i sam­ar­bej­de kan fin­de en løs­ning, der til­go­de­ser al­le.

FOR KLUB­BER­NE HAND­LER

vil jeg helst se de dyg­tig­ste spil­le­re, og jeg kan fin­de man­ge ar­gu­men­ter, som bå­de er for og imod. Det er for let at kri­ti­se­re klub­ber­ne el­ler DBU ude­fra, men hvis man sa­et­ter fa­nen i pro­ble­ma­tik­ken, så vil man se, at det er en sva­er op­ga­ve at lø­se. Beg­ge par­ter er tvun­get til at gå på kom­pro­mis. Men jeg sy­nes, at Fi­fa og Ue­fa bur­de ha­ve ta­get høj­de for det­te pro­blem. Det er ik­ke fair, at Su­per­liga­ens vig­tig­ste eu­ro­pa­ei­ske kamp spil­les sam­ti­dig med OL.

SET MED OL-ØJ­NE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.