Gra­e­den­de børn sat på ga­den

BT - - NYHEDER -

KOM­MEN­TAR

Ilø­bet af de na­e­ste må­ne­der skal Fol­ke­tin­get ta­ge stil­ling til et for­slag fra re­ge­rin­gen om at ska­e­re mas­sivt i de ar­bejds­lø­ses so­ci­a­le ydel­ser. Kort for­talt går det ud på, at man vil ind­fø­re et kon­tant­hja­elpsloft og en så­kaldt 225-ti­mers re­gel. Det vil va­e­re be­spa­rel­ser, der kan ma­er­kes, og det kom­mer til at gø­re ondt på al­le de fa­mi­li­er, der har mindst her i lan­det. RE­GE­RIN­GEN HAR AL­LE­RE­DE sit fler­tal på plads. Selv­om Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl gen­tag­ne gan­ge i valg­kam­pen svor, at han ik­ke vil­le va­e­re med til at ska­e­re i de sva­ge­ste dan­ske­res ydel­ser, så er Dansk Fol­ke­par­ti med. Li­ge­som de og­så har lo­vet at va­e­re med til at ska­e­re i pen­sio­ni­ster­nes ydel­ser. Ik­ke nok med det, så ta­ger de gan­ske en­kelt ik­ke kon­se­kven­ser­ne af nedska­e­rin­ger­ne al­vor­ligt. I SLUT­NIN­GEN AF de­cem­ber, da vi dis­ku­te­re­de fi­nans­lo­ven i fol­ke­tings­sa­len, ud­for­dre­de jeg Dansk Fol­ke­par­tis René Chri­sten­sen, om ik­ke man tog det al­vor­ligt, når or­ga­ni­sa­tio­ner ad­va­re­de imod kon­se­kven­ser­ne for fa­mi­li­er på kon­tant­hja­elp. Jeg fik et vredt svar til­ba­ge om, at jeg skul­le stop­pe min skra­em­me­kampag­ne, og at der ’stod alt­så ik­ke gra­e­den­de børn ne­de på ga­den al­le ste­der, for­di der var loft over kon­tant­hja­el­pen’.

Men Dansk Fol­ke­par­ti ta­ger fejl. Igen. Li­ge­som de og­så tog fejl, da de un­der­vur­de­re­de kon­se­kven­ser­ne for ae­l­dre, der bli­ver skå­ret i boligydelse. For da vi sidst hav­de loft over kon­tant­hja­el­pen, in­den SRre­ge­rin­gen tog over i 2011, da stod der gra­e­den­de børn på ga­den med de­res fora­el­dre i hån­den. Fra 2002 til 2011 steg an­tal­let af ud­sa­et­tel­ser mas­sivt. Da det top­pe­de i 2011, ryk­ke­de fo­ge­den ud 4.405 gan­ge for at sa­et­te dan­ske­re på ga­den. Og da vi af­skaf­fe­de kon­tant­hja­elpslof­tet og de an­dre fat­tig­dom­sy­del­ser, så faldt an­tal­let af ud­sa­et­tel­ser igen. Så­dan er der en klar sam­men­ha­eng. MEN HVIS MAN ik­ke tror på mig, så skal man lyt­te til dem, der er ta­et­test på dem, det hand­ler om. I de sid­ste da­ge har man i pres­sen kun­net la­e­se, at Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning på det kraf­tig­ste ad­va­rer imod at ska­e­re i støt­ten til kon­tant­hja­elps­mod­ta­ger­ne og de­res børn. De si­ger gan­ske en­kelt, at for­sla­get ’for­ven­tes at fø­re til fle­re ud­sa­et­tel­ser og der­med og­så fle­re hjem­lø­se. Da de fle­ste kom­mu­ner al­le­re­de nu har me­get sva­ert ved at fin­de bil­li­ge bo­li­ger, er det ure­a­li­stisk, at kom­mu­ner­ne vil kun­ne fin­de bo­li­ger til de bor­ge­re, som nu Pe­ter Hum­mel­gaard Thomsen, Bør re­ge­rin­gen – li­ge­som Sve­ri­ge – ind­fø­re trans­por­tøransvar, der på­la­eg­ger trans­port­sel­ska­ber­ne at kon­trol­le­re rej­sen­des iden­ti­tet? sa­et­tes ned i boligydelse’. Så klart ly­der sva­ret fra kom­mu­ner­ne.

PA­NE­LET Mar­kan­te nedska­e­rin­ger i ydel­ser­ne til de fat­tig­ste dan­ske­re vil fø­re til fle­re tvangs­ud­sa­et­tel­ser

FRA BL – Dan­marks Al­me­ne Bo­li­ger ad­va­rer man og­så på det kraf­tig­ste imod ide­en om at ska­e­re ned på støt­ten til de ar­bejds­lø­se. De har op­gjort det til, at det er en­li­ge med børn, der ram­mes hår­dest. I alt 13.000 en­li­ge med børn vil kom­me til at mi­ste 22.200 kr. om året ef­ter skat. Pen­ge, der skal ta­ges ud af me­get stram­me bud­get­ter, hvor man sid­der i bo­li­ger med dy­re hus­le­jer, og hvor man­ge fa­mi­li­er er nødt til at ven­de hver en 50-øre for at få det til at ha­en­ge sam­men. HVIS MAN IK­KE kan el­ler vil la­eg­ge to og to sam­men og se, at mar­kan­te nedska­e­rin­ger i ydel­ser­ne til de fat­tig­ste dan­ske­re vil fø­re til fle­re tvangs­ud­sa­et­tel­ser, så kan man lyt­te til or­ga­ni­sa­tio­ner­ne.

Om Dansk Fol­ke­par­ti vil va­e­re ved det el­ler ej, så vil der stå gra­e­den­de børn på ga­den med de­res fora­el­dre i hån­den. Det gjor­de der sid­ste gang. Og den­ne gang er der lagt op til end­nu skrap­pe­re nedska­e­rin­ger. Og hvor­for? For at fi­nan­si­e­re skat­te­let­tel­ser til de sta­er­ke­ste og ri­ge­ste. Det er så grimt, som det kan bli­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.