Nye be­hand­lin­ger mod kra­eft

BT - - NYHEDER -

Frem­over vil end­nu fle­re kun­ne få kra­eft­me­di­cin skra­ed­der­sy­et, så den pas­ser til ge­ner­ne i pa­tien­tens egen kraeftsygdom. Fa­eno­me­net kal­des ’per­son­lig me­di­cin’. Per­son­lig me­di­ci­ne­ring kan ek­sem­pel­vis fo­re­gå på den må­de, at man får fo­re­ta­get en biop­si (et va­evs­styk­ke, red.) af kra­eft­knu­den, som bli­ver sendt til dna-ana­ly­se. Med en så­dan vi­den kan man få or­di­ne­ret li­ge pra­e­cis den me­di­cin, der pas­ser nøj­ag­tig til ens kraeftsygdom. Dan­ske for­ske­re vil i sam­ar­bej­de med an­dre for­ske­re i Eu­ro­pa ud­vik­le me­di­cin spe­ci­elt de­sig­net til folk, der er i sa­er­lig høj ri­si­ko for at ud­vik­le kra­eft. Be­hand­lin­gen min­der om den ’per­son­li­ge me­di­cin’, men ad­skil­ler sig ved at va­e­re et fore­byg­gen­de til­tag, som gør, at du for­hå­bent­lig ik­ke ud­vik­ler syg­dom­men. Fa­eno­me­net hed­der ’Pre­ven­ti­ve can­cer me­di­ci­ne’. For­sø­ge­ne er dog først li­ge be­gyndt, og der vil der­for gå nog­le år, før me­di­ci­nen vil va­e­re en re­a­li­tet.

VAC­CI­NER Blot ved et lil­le stik i ar­men vil man frem­over kun­ne be­ka­em­pe vis­se for­mer for kra­eft. Kra­eftvac­ci­nen er al­le­re­de ud­vik­let til liv­mo­der­hals­kra­eft – den så­kald­te hpv-vac­ci­ne, der kom på mar­ke­det i 2007. Men og­så an­dre kra­eftvac­ci­ner er på vej, bl.a. mod lun­ge­kra­eft. Fo­re­lø­bi­ge po­si­ti­ve for­søgs­re­sul­ta­ter har gjort, at vac­ci­nen mod lun­ge­kra­eft nu skal ud­vik­les yder­li­ge­re, før den kom­mer på mar­ke­det. Kil­der: Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se,

Dan­ske Re­gio­ner m.fl.

In­den for det se­ne­ste par år, er la­e­ger­ne be­gyndt at an­ven­de så­kaldt im­mun­te­ra­pi til at be­ka­em­pe kra­eft, der kort for­talt går ud på at ak­ti­ve­re im­mun­for­sva­ret. La­e­ger har la­en­ge haft en te­o­ri om, at man kan be­ka­em­pe kra­eft ved at styr­ke be­stem­te de­le af im­mun­for­sva­ret, men først in­den for de se­ne­ste år har man få­et til­stra­ek­ke­lig med vi­den om im­mun­for­sva­ret til, at man kan ud­vik­le me­di­cin, der må­l­ret­tet kan gå til an­greb på kra­eft­cel­ler­ne. Im­mun­te­ra­pi bru­ges al­le­re­de til at be­hand­le bl.a. mo­der­ma­er­ke­kra­eft, ny­re-, pro­sta­ta- og bryst­kra­eft. Frem­over vil me­di­ci­nen nu og­så bli­ve brugt til lun­ge- og ae­g­ge­stok­kra­eft. Kra­eft skyl­des ik­ke ale­ne us­und livs­stil, men kan og­så skyl­des ar­ve­li­ge for­hold. Al­le­re­de i dag kan du la­de dig te­ste på en kli­nisk ge­ne­tisk kli­nik for at få at vi­de, om du er dis­po­ne­ret for at få kra­eft. Tarm­kra­eft og bryst­kra­eft er sam­men med kra­eft i ae­g­ge­stok­ke­ne og liv­mo­de­ren nog­le af de kra­eft­for­mer, hvor for­sker­ne har kort­lagt syg­doms­ge­ner­ne til ful­de og der­for kan sa­et­te ind i ti­de med en be­hand­ling og fore­byg­gel­se. For­sker­ne ken­der end­nu ik­ke til ful­de de ge­ne­ti­ske år­sa­ger til al­le kra­eft­syg­dom­me, du bør der­for kun la­de dig te­ste, hvis du ved, at du fak­tisk vil ken­de re­sul­ta­tet. USA's pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma har ind­ledt et nyt kapløb, der en gang for al­le skal slå can­ce­ren ihjel. Un­der den kol­de krig ka­em­pe­de ver­dens stormag­ter om at kom­me først til Må­nen. USA sat­te rus­ser­ne og an­dre ri­va­ler til va­egs, da de som den før­ste na­tion sat­te en mand på Må­nen. Nu er spørgs­må­let, om ame­ri­ka­ner­ne og­så fø­rer i kaplø­bet om at ned­brin­ge kra­eft­dø­de­lig­he­den i eget land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.