Me­lo­di Grand Prix

BT - - NYHEDER -

Ung grand­prix-ve­te­ran Si­mo­ne Ege­ri­is, der slog igen­nem i 2004 i ’Sce­nen er din’, del­ta­ger i Me­lo­di Grand Prix for tred­je gang. I bå­de 2010 og 2013 blev det til en flot tred­je­plads, men i år er Si­mo­ne over­be­vist om, at hun når helt til tops. »Jeg tror nok lidt me­re på det den­ne gang. San­gen pas­ser rig­tig godt til mig og til hvor­dan jeg har det li­ge nu,« forta­el­ler hun om san­gen ’Heart Sha­ped Ho­le’.

Den 23-åri­ge, der bor i Sla­gel­se med sin man­ge­åri­ge ka­e­re­ste Ali, har haft held til at le­ve af sangstem­men det sid­ste par år. Men selv­om hun alt­så selv har stå­et på Me­lo­di Grand Prix-sce­nen he­le to gan­ge tid­li­ge­re, så er Si­mo­ne ik­ke i tvivl om, hvad der er det stør­ste grand­prix-øje­blik.

»Det var uden tvivl i 2000, da Brød­re­ne Ol­sen vandt. Vi så det hjem­me hos min mor­mor, og vi hav­de al­le sam­men ta­get fint tøj på. Det hu­sker jeg ty­de­ligt,« forta­el­ler hun.

Ynd­lings­san­gen er dog ik­ke ’Smuk som et stjer­neskud’, men der­i­mod det sven­ske vin­ter­hit fra 2012, ’Eup­ho­ria’. Co­me­ba­ck til kendt duo Duo­en Muri og Ma­rio, som du sik­kert ken­der fra hit­tet ’Hun tog min gu­i­tar’, gør co­me­ba­ck i årets Me­lo­di Grand Prix, hvor de to dren­ge står bag kon­kur­ren­cens ene­ste dansk­spro­ge­de sang.

Men det var fak­tisk ik­ke de to ven­ners egen idé, at de skul­le kon­kur­re­re om at vin­de den tra­di­tio­nel­le sang­dyst, men der­i­mod ven­nen Kim Bram­strup Ni­el­sens, som op­ma­er­k­som­me tv-se­e­re må­ske kan gen­ken­de fra DR3-pro­gram­met ’De uper­fek­te’.

Han men­te, at duo­en bur­de stil­le op for at gi­ve kon­kur­ren­cen et me­re fol­ke­ligt pra­eg.

»Ja, vi la­ver ik­ke om på os selv, ba­re for­di vi skal va­e­re med i Me­lo­di Grand Prix,« forta­el­ler den 30-åri­ge Muri, der afslører, at ven­nen Kim og­så kom­mer til at spil­le en rol­le på sce­nen – uden dog at vil­le af­slø­re me­re.

Duo­en kom­mer i øv­rigt snart med ny mu­sik ef­ter en la­en­ge­re pau­se. Bra­ce­let Ban­det Bra­ce­let be­står af den dan­ske Re­bec­ca Krog­mann og de to sven­ske brød­re Char­lie og Fe­lix Grön­vall, og de har skre­vet san­gen ’Bre­a­kaway’ sam­men med Me­lo­di Grand Prix-ve­te­ra­nen Jim­my Jans­son.

Brød­re­ne har få­et sang ind med mo­der­ma­el­ken så at si­ge. De­res mor delt­og nem­lig for Sve­ri­ge ved Eu­ro­vi­sion i 1996, hvor hen­des sang ’Den Vil­da’ fik en tred­je­plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.