M-GRUP­PER­NE

B

BT - - SPORTEN -

EM I PO­LEN

pil ned si­den EM i Dan­mark i 2014, og det lig­ger hel­ler ik­ke i kor­te­ne, at det bli­ver i Po­len, at kro­a­ter­ne stemp­ler ind som op­lagt fi­na­le­kan­di­dat igen. Den nye land­stra­e­ner får i hvert fald sin sag for med et mand­skab, hvor for me­get af­ha­en­ger af stjer­nen og så hja­el­per det hel­ler ik­ke, at de må und­va­e­re den ska­de­de der el­lers stod for­an sit helt sto­re lands­holds­gen­nem­brud, på høj­re ba­ck.

EM med et ungt og spa­en­den­de hold med Aal­borgs og fra Rhe­in-Neck­ar Löwen som nog­le af de sto­re pro­fi­ler. Der er in­ter­es­san­te per­spek­ti­ver hol­det, men hol­det har brug for et par slut­run­der un­der ba­el­tet, før de får den nød­ven­di­ge er­fa­ring til at kun­ne dril­le nog­le af de sto­re og me­re etab­le­re­de na­tio­ner.

vin­de EM-slut­run­den i OL-år, snak­ker man om i hånd­bold­kred­se her­hjem­me med re­fe­ren­ce til EM-gul­det i 2008 og 2012. Det tom­rum, som den ska­de­de har ef­ter­ladt i for­sva­ret, har dog sva­ek­ket det dan­ske guld­kan­di­da­tur gan­ske al­vor­ligt, og der­for reg­nes Dan­mark ik­ke li­ge nu for en af de ab­so­lut­te guld­kan­di­da­ter. Men an­gre­bet og kon­tra­fa­sen ser me­get skarp ud, og ram­mer stjer­ner­ne og

top­for­men, kan det sag­tens en­de med et EM af den min­de­va­er­di­ge slags for dan­sker­ne.

en ny land­stra­e­ner, og det har hjul­pet ge­val­digt på tem­po­et i spil­let, der i en år­ra­ek­ke har la­det en del til­ba­ge at øn­ske. Den tid­li­ge­re stormagt frem­står nu som en me­re ho­mo­gen en­hed, der og­så rent tak­tisk har få­et et løft. Spørgs­må­let er dog, hvad det ra­ek­ker til i en grup­pe, hvor spil­ler­ma­te­ri­a­let ser me­re po­tent ud hos bå­de Dan­mark og Un­garn.

må al­drig un­der­vur­de­res. Fin­der play­ma­ker først stor­for­men, bli­ver isla­en­din­ge­ne en ube­ha­ge­lig op­le­vel­se for al­le na­tio­ner, og så vil de va­e­re i stand til at ud­for­dre Kro­a­tien i kam­pen om før­ste­plad­sen. På bred­den ser vulka­nø­ens hånd­bold­søn­ner dog ud til at mang­le lidt, og det kan kom­me til at ko­ste dem i mel­lem­run­den.

al­dren­de om­drej­nings­punk­tet hos Hvi­derusland. Pro­ble­met fer imid­ler­tid, at Ru­tenka nu er klub­løs ef­ter et kort op­hold hos Lek­hwiya i Qa­tar, og ik­ke la­en­ge­re hol­der det hø­je ni­veau, som i en år­ra­ek­ke gjor­de ham til en af ver­dens bed­ste, da han tør­ne­de ud for først Ci­u­dad Re­al og der­ef­ter Bar­ce­lo­na.

og det skal bli­ve spa­en­den­de at se, om Island kan dril­le dem i kaplø­bet om før­ste­plad­sen. Nor­ge ser ud til at mang­le den sid­ste kva­li­tet mod Kro­a­tien og Island, men vo­res na­bo­er mod nord må ik­ke få pro­ble­mer med at be­sej­re Hvi­derusland, der er pul­jens dår­lig­ste mand­skab.

ble­vet land­stra­e­ner for et spa­en­den­de un­garsk lands­hold, som han straks er gå­et i gang med at frem­tids­sik­re med et ge­ne­ra­tions­skif­te. De to sto­re pro­fi­ler på et enormt fy­sisk sta­er­kt mand­skab er dog vel­kend­te nav­ne - høj­re ba­ck

og må­l­mand De to bli­ver ek­stremt vig­ti­ge for Un­garns EM, men hvis de le­ve­rer på top­ni­veau, og

gør det sam­me på ba­en­ken, så kan un­ga­rer­ne godt gå hen og blan­de sig i kam­pen om en se­mi­fi­na­le­plads.

pa­pi­ret pul­jens klart dår­lig­ste hold, og det vil un­dre, hvis ik­ke mon­te­ne­gri­ner­ne en­der på sid­ste­plad­sen ef­ter tre ne­der­lag. Hol­det spil­ler me­get fy­sisk og ar­bej­der ud fra den fora­el­de­de de­vi­se om at skra­em­me mod­stan­der­ne med me­get hårdt spil. Kva­li­te­ten er dog helt ge­ne­relt ik­ke høj nok hos spil­ler­ne på hol­det, og det er så godt som umu­ligt at få øje på mon­te­ne­gri­ner­nes chan­cer i de tre kam­pe.

med de­fen­si­ve ud­for­drin­ger, bør de va­e­re i stand til at hol­de Un­garn og Rusland bag sig i det sam­le­de pul­je­regn­skab. I den mod­sat­te en­de af ta­bel­len kom­mer vi til at fin­de Mon­te­ne­gro, som ik­ke kan by­de no­gen af de tre øv­ri­ge op til dans og må si­ge far­vel ef­ter den ind­le­den­de grup­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.