Spil­le­ste­der­ne

BT - - SPORTEN -

OVER­BLIK­KET Kam­pe: Hjem­me­ba­ne for Dan­marks grup­pe D med Rusland, Un­garn og Mon­te­ne­gro. Trods den sto­re til­sku­er­ka­pa­ci­tet er det de ene­ste kam­pe, som are­na­en hu­ser un­der EM-slut­run­den. Om hal­len: Mul­ti­a­re­na­en li­ge ved Øster­sø­en blev op­ført i 2010 i ud­kan­ten af Gdansk og na­er den me­get po­pu­la­e­re pol­ske ba­de­by So­pot. Op­fø­rel­sen ko­ste­de knap en halv mil­li­ard dan­ske kro­ner. Og det pol­ske her­re­lands­hold i vol­ley­bal for­må­e­de at vin­de VM på hjem­me­ba­ne i 2014 i are­na­en. Den bru­ges og­så til kon­cer­ter, hvor pro­mi­nen­te nav­ne som Ba­ck­stre­et Boys, Sting og Lady Gaga har kig­get for­bi. Kam­pe: Are­na­en i Krakow hu­ser EM-va­er­ter­ne Po­lens grup­pe A, der be­står af Frank­rig, Ma­kedo­ni­en og Ser­bi­en. Der­u­d­over spil­les mel­ler­un­de­grup­pe 1 i by­en, mens bå­de se­mi­fi­na­ler, fi­na­le og bron­ze­kamp og­så al­le fo­re­går i den­ne hal. Om hal­len: Po­lens stør­ste are­na er blot halvan­det år gam­mel, da dø­re­ne blev slå­et op før­ste gang i maj 2014. Til EM er ka­pa­ci­te­ten be­gra­en­set til 15.000, men re­elt er der plads til langt over 20.000 men­ne­sker ved kon­cer­ter og an­dre ar­ran­ge­men­ter. Kam­pe: Grup­pe B be­stå­en­de af Kro­a­tien, Island, Hvi­derusland og Nor­ge spil­ler si­ne kam­pe her. Li­ge­som Er­go Are­na i Gdansk er Spo­dek Are­na kun i brug i de ind­le­den­de grup­pe­kam­pe. Om hal­len: Ud­over sel­ve hal­len, hvor kam­pe­ne spil­les, fin­der man og­så et tra­e­nings­cen­ter, et ho­tel og en skøjte­ring, der er hjem­sted for det lo­ka­le is­ho­ck­ey-mand­skab HC GKS Ka­towi­ce. Hal­len blev op­ført i 1971 og har en spe­ci­el UFO-form. Den er si­den blev mo­der­ni­se­ret fle­re gan­ge og er nu i stand til at hu­se sto­re be­gi­ven­he­der så­som EM­slut­run­den.

TORS­DAG 14. JA­NU­AR 2016 Kam­pe: Hal­len er hjem­sted for grup­pe C be­stå­en­de af Spa­ni­en, Sve­ri­ge, Tys­kland og Slove­ni­en. Des­u­den hu­ser den mel­lem­run­de-grup­pe 2, som Dan­mark kan gå vi­de­re til. Her spil­les der og­så om 5-8. plad­sen. Om hal­len: Slut­run­dens mind­ste hal – men og­så den mest hi­sto­ri­ske. Den blev byg­get i 1913, da Wro­claw hed Breslau og var un­der tysk her­re­døm­me. Og den har des­u­den få­et en plads på UNESCOs ver­dens­arvs­li­ste på grund af dens ka­rak­te­ri­sti­ske op­byg­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.