Plads på rol­le­li­sten

BT - - SPORTEN -

DA­NI­EL AG­GERS KAR­RI­E­RE kan va­e­re over­stå­et al­le­re­de til som­mer. Som ba­re 31-årig tum­ler Brønd­by-spil­le­ren i dis­se uger med be­slut­nin­gen om, hvor­vidt han skal un­der­skri­ve en ny kon­trakt el­ler skå­ne krop og sja­el ved at smi­de støv­ler­ne i Klo­ag­ger­ne.

I da­gens BT gi­ver Åge Ha­rei­de ud­tryk for, at han hå­ber Ag­ger fort­sa­et­ter, og i na­e­ste uge vil han si­ge det sam­me, når han mø­des med lands­hol­dets an­fø­rer face-to-face for at ta­le om frem­ti­den. JEG BE­UN­DRER FOD­BOLD­SPIL­LE­REN Da­ni­el Ag­ger. Han er en ele­gant, for­ud­se­en­de og boldsik­ker for­svars­spil­ler, der igen­nem en me­re end ti-årig pe­ri­o­de har holdt kon­ti­nu­er­lig høj, in­ter­na­tio­nal klas­se. Hø­je­re end no­gen an­den dansk spil­ler i dén pe­ri­o­de.

Og han har den sta­dig. Klas­sen, alt­så. I det for­gang­ne lands­holdsår be­va­re­de han som en af få et sta­bilt, højt ni­veau, mens EM-drøm­men skridt for skridt blev til et lil­le ma­re­ridt.

Der­for hå­ber jeg na­tur­lig­vis at se me­re til Da­ni­el Ag­ger. Det vil­le va­e­re synd at se ham gå på fod­bold­pen­sion i en al­der af 31 år, når der rent ni­veau­ma­es­sigt er så me­get me­re at kom­me ef­ter. Men det er na­tur­lig­vis lands­holds­an­fø­re­rens eget valg. Kun han ken­der krop­pens re­el­le til­stand og ly­sten til at fort­sa­et­te i den sport, han me­strer, men ik­ke for­g­u­der.

Ag­ger kom­mer ik­ke til at ha­en­ge fast i sin nu­va­e­ren­de til­va­e­rel­se med det yder­ste af neg­le­ne. Men spørgs­må­let er, hvor­når han slip­per? Bå­de for Brønd­by, men så san­de­lig og­så for det lands­hold, som han har ført i kamp si­den 2011. DA­NI­EL AG­GER ER ik­ke uund­va­er­lig for det dan­ske lands­hold. Men Ag­ger har sta­dig en rol­le at spil­le på det hold, der i den kom­men­de tid skal fo­re­ta­ge et ham­skif­te fra Mor­ten Ol­sens fi­lo­so­fi til Åge Ha­rei­des.

Jeg har et godt øje til An­dreas Chri­sten­sen fra Borus­sia Mön­cheng­lad­bach. Han har fle­re af de sam­me kva­li­te­ter som Ag­ger, mens han sam­ti­dig har ung­dom­mens ap­pel til gad-vi­de-hvad-det-kan-bli­ve-til-ge­net, som man­ge af os har su­sen­de rundt i krop­pen.

Jeg så ger­ne ’AC’, som han kal­des, bli­ve spil­let ind på lands­hol­det al­le­re­de in­den VM-kva­li­fi­ka­tio­nen spar­kes i gang. Om det så bli­ver på den tom­me høj­re ba­ck, på den de­fen­si­ve midt­ba­ne el­ler på fa­vo­rit­po­si­tio­nen i mid­ter­for­sva­ret, af­ha­en­ger i høj grad af Da­ni­el Ag­ger – Si­mon Kja­er reg­ner jeg for at va­e­re sik­ker. ER DER VIR­KE­LIG bund i Brønd­by-spil­le­rens tan­ker om et kar­ri­e­re­stop til som­mer, hå­ber jeg, han vil kom­mu­ni­ke­re det klart vi­de­re til Åge Ha­rei­de. På den må­de kan An­dreas Chri­sten­sen og an­dre kan­di­da­ter til mid­ter­for­sva­ret få spil­le­tid i for­å­rets test­kam­pe. Det vil va­e­re mest fair over for al­le. Ag­ger kan i så fald fort­sat va­e­re en del af trup­pen, men hans start­plads bør va­e­re til de­bat – og me­re til.

Ha­el­der Ag­ger mod­sat mod en fort­sa­et­tel­se af kar­ri­e­ren, ser jeg frem til en kamp på li­ge fod mod de yn­gre kon­kur­ren­ter til plad­sen som den spil­len­de mid­ter­for­sva­rer – heri­blandt An­dreas Chri­sten­sen. Og lur mig om ik­ke Da­ni­el Ag­ger kom­mer sej­r­rigt ud af den … Ag­ger har sta­dig en rol­le at spil­le på det hold, der i den kom­men­de tid skal fo­re­ta­ge et ham­skif­te fra Mor­ten Ol­sens fi­lo­so­fi til Åge Ha­rei­des

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.