DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Hos book­ma­ker­ne er der klar enig­hed om, at den sand­syn­li­ge top­sco­rer ved EM-slut­run­den i hånd­bold for her­rer, der star­ter fre­dag, er at fin­de i en dansk trø­je – og han hed­der Mik­kel Han­sen.

Så­le­des gi­ves der ty­pisk odds 6,00-6,50 på, at PSG-stjer­nen bli­ver den mest scoren­de spil­ler. Na­er­me­ste for­føl­ge­re er An­ders Eg­gert og ma­kedon­ske Ki­ril La­za­rov.

»Det dan­ske an­greb er ut­ro­lig sta­er­kt li­ge nu. Og vi tror, de fol­der sig helt ud ved EM. Der fin­des en god ba­lan­ce mel­lem ru­ti­ne­re­de spil­le­re som Mik­kel Han­sen og Hans Lind­berg, og un­ge ko­me­ter som Las­se An­der­s­son og Ras­mus Lau­ge Sch­midt. Sam­ti­dig må det for­ven­tes, at for­sva­ret ba­e­rer en min­dre del af byr­den end tid­li­ge­re. Det pe­ger i ret­ning af nog­le må­l­ri­ge dan­ske kam­pe,« si­ger Nor­di­cBets od­ds­sa­et­ter, Ton­ni Munk Jensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.