JA, JEG STØTT

BT - - NYHEDER -

FA­ENGS­LET

Kund­by be­sid­del­se af spraengstoffer, for at fo­re­ta­ge en prø­ve­spra­eng­ning og for at bil­li­ge ter­ror.

An­kla­ger Pe­ter Rostgaard Ah­le­son kald­te i grund­lovs­for­hø­ret TV2s på­stan­de for ’rent ga­etva­erk’.

»Når sa­gen har na­tio­nal in­ter­es­se, er det på bag­grund af et me­die, der ka­ster sig ud i ga­etva­erk,« sag­de Pe­ter Rostgaard Ah­le­son.

Trods pro­te­ster fra pres­sen valg­te dom­mer Anet­te Ra­hr Co­dam at føl­ge an­kla­ge­rens an­mod­ning og hol­de grund­lovs­for­hø­ret bag dob­belt­luk­ke­de dø­re. Dom­mer­ne be­grun­de­de ken­del­sen med hen­syn til sa­gens ka­rak­ter og pi­gens un­ge al­der. Job som opvasker På over­fla­den lig­ner den 15-åri­ge pi­ge en helt al­min­de­lig te­e­na­ger, der pas­se­de sin sko­le og sit fri­tidsjob. Men me­get ty­der på, at pi­gen for gan­ske kort tid si­den for­an­dre­de sig fra en al­min­de­lig te­e­na­ger med tand­bøj­le til en per­son med sta­er­ke is­la­mi­sti­ske og ji­ha­di­sti­ske til­bø­je­lig­he­der.

Til dag­lig gik den 15-åri­ge på en lo­kal sko­le og pas­se­de sit fri­tidsjob på et lo­kalt spi­se- og ud­ska­enk­nings­sted. Iføl­ge en an­sat på spi­se­ste­det, hvor hun gjor­de rent og va­ske­de op en gang om ugen, gik hun ik­ke med tørkla­e­de, li­ge­som han hel­ler ik­ke be­ma­er­ke­de, at hun na­eg­te­de at spi­se svi­ne­kød.

En na­bo til pi­gen forta­el­ler, at hun holdt sig me­get for sig selv og for det me­ste gik med ha­et­te på og kig­ge­de ned i jor­den.

Et kig på in­ter­net­tet teg­ner imid­ler­tid et lidt an­det bil­le­de af pi­gen.

TE­E­NA­GEPI­GER DER REJ­STE TIL IS På so­ci­a­le me­di­er har hun via åb­ne pro­fi­ler for­talt, at hun 17. ok­to­ber i fjor kon­ver­te­re­de til is­lam.

For to må­ne­der si­den be­sva­re­de hun et spørgs­mål fra en ve­nin­de, der hav­de spurgt, hvad ji­had var. Her lød sva­ret fra den 15-åri­ge pi­ge: ’Hel­lig krig ,skat’ – ef­ter­fulgt af et hjer­te.

Da ve­nin­den spør­ger, om hun støt­ter ji­had, ly­der det kor­te og skra­em­men­de svar i al sin en­kel­hed: ’Ja.’

Til ve­nin­den ci­te­rer hun og­så et en­gelsk­spro­get op­slag, hvis dan­ske over­sa­et­tel­se ly­der: ’Ji­had er en del af min re­li­gion. Du må for­stå, at en­hver, som ka­em­per på veg­ne af Al­lah, vil bli­ve til­gi­vet al­le si­ne syn­der, når han dør og den før­ste blod­drå­be kom­mer frem’. Po­se­rer med pi­sto­ler På et af si­ne bil­le­der på net­tet po­se­rer den 15-åri­ge pi­ge med et mørkt slør over sit lan­ge hår, og på an­dre vi­ser hun bil­le­der af pi­sto­ler – til­sy­ne­la­den­de pla­stik­vå­ben. Sam­ti­dig skri­ver hun dog og­så, at hun har gå­et til skyd­ning. ’Der fin­des tra­e­nings­lej­re, hvor du kan la­e­re at sky­de, hvis det var det, du vil­le,’ skri­ver hun blandt an­det.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger var hun i en kor­te­re el­ler la­en­ge­re pe­ri­o­de meldt ind i en lo­kal sky­de­klub. Da BT ta­ler med for­man­den for sky­de­klub­ben, ly­der det kor­te svar: ’In­gen kom­men­ta­rer’.

Hvor­for den 15-åri­ge pi­ge føl­te sig til­truk­ket af hel­lig krig, hen­lig­ger i det mør­ke, ret­ten og po­li­ti­et har ka­stet over sa­gen. Men no­get af for­kla­rin­gen kan må­ske fin­des i tu­mul­ta­ri­ske fa­mi­lie­for­hold.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger bo­e­de pi­gen hos en ple­je­mor i den lil­le by, hvor hun blev an­holdt, og der var da og­så he­le tre re­pra­e­sen­tan­ter fra kom­mu­nen til ste­de ved grund­lovs­for­hø­ret. På in­ter­net­tet har den 15-åri­ge skre­vet, at hun ger­ne vil­le på en mus­lim­sk ef­ter­sko­le, men at det blev af­vist af kom­mu­nen og hen­des ple­je­mor.

Den 15-åri­ge pi­ge blev sidst på da­gen i går va­re­ta­egts­fa­engs­let til 9. fe­bru­ar. Dom­me­ren op­ly­ste der­u­d­over, at pi­gen skal sid­de i iso­la­tion til og med 26. ja­nu­ar. Ji­had er en del af min re­li­gion. Du må for­stå, at en­hver som ka­em­per på veg­ne af Al­lah vil bli­ve til­gi­vet al­le si­ne syn­der, når han dør og den før­ste blod­drå­be kom­mer frem’

IS’ fa­sci­na­tions­kraft til­tra­ek­ker te­e­na­gepi­ger fra he­le Eu­ro­pa: De to østrig­ske te­e­na­gepi­ger Sam­ra Kesi­novic og Sa­bi­na Se­lim­ovic drog i april 2014 til Sy­ri­en. Her gif­te­de de sig beg­ge med hel­li­ge kri­ge­re fra IS, og or­ga­ni­sa­tio­nen brug­te dem ef­ter­føl­gen­de i pro­pa­gan­da-øje­med. Men op­hol­det i IS-høj­bor­gen Raqqa blev langt­fra det, de hav­de hå­bet på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.