ER JI­HAD For­an­dre­de sig på syv må­ne­der

BT - - NYHEDER -

AEN­DRIN­GEN

Den ka­er­lig­hed, hun fik i sit samva­er med dy­re­ne, var ik­ke i sam­me stør­rel­ses­or­den hos fora­el­dre­ne. For om­kring ni må­ne­der si­den skrev hun ek­sem­pel­vis, at det ik­ke la­en­ge­re var en mu­lig­hed for hen­de at bo sam­men med sin mor el­ler far. Hun forta­el­ler, at hun der­for blev an­bragt på et op­holds­sted.

Som hun selv op­le­ve­de det, føl­tes det som om, der var 100.000 nye ting og men­ne­sker, hun skul­le for­hol­de sig til på opholdsstedet. Blandt an­det for­di der na­e­sten hver dag mød­te nye folk ind. Be­hov for fora­el­dre Hun skri­ver, at hun er sik­ker på, at de fle­ste vil­le fo­re­tra­ek­ke en ple­je­fa­mi­lie, hvis folk vid­ste, hvor­dan hver­da­gen så ud på et op­holds­sted og i en ple­je­fa­mi­lie.

’Når der er så man­ge nye men­ne­sker hver dag, kan det godt va­e­re lidt sva­ert at ska­be re­la­tio­ner,’ skri­ver hun og un­der­stre­ger, at man sta­dig har et be­hov for fora­el­dre i sit liv, selv om man er ble­vet fjer­net hjem­me­fra.

Hvil­ke ud­for­drin­ger den 15-åri­ge pi­ge se­ne­re kom ud for, og hvor­for hun fra den ene dag til den an­den skif­te­de sit tryg­ge te­e­na­ge­liv ud med op­bak­ning til hel­lig krig i is­lams navn, er fort­sat uvist. Der kan mu­lig­vis va­e­re sket no­get un­der en rej­se til Tyr­ki­et i som­mer, som har vendt op og ned på den 15-åri­ges til­va­e­rel­se. Hvad der er sket, og hvad rej­sen har be­ty­det for hen­des se­ne­re kon­ver­te­ring til is­lam, står sta­dig hen som et ube­sva­ret spørgs­mål. For­an­drin­gen har dog va­e­ret mar­kant.

Hun blev ik­ke blot mus­lim fra den ene dag til den an­den, men hun lag­de og­så plud­se­lig si­ne gam­le te­e­na­ge­va­ner på hyl­den. I et ind­la­eg for tre må­ne­der si­den forta­el­ler hun, hvor­dan hun plud­se­lig be­gynd­te at band­ly­se al­ko­hol. Hvor hun før op­t­rå­d­te ud­for­dren­de på sel­fies, be­gynd­te hun nu at po­se­re med sky­de­vå­ben og tørkla­e­de på de bil­le­der, hun lag­de på de so­ci­a­le me­di­er. Og så er­kla­e­re­de hun sin kla­re støt­te til den mus­lim­ske hel­li­ge krig, ji­had.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.