Frem­ti­dens vin­tre bli­ver mil­de­re

BT - - NYHEDER -

Vin­te­r­en vil va­re la­en­ge end­nu, men til gen­ga­eld kan man ’trø­ste’ sig med, at frem­ti­dens vin­tre helt over­ord­net set ser ud til at bli­ve mil­de­re end i dag.

Vin­te­r­ens mid­del­tem­pe­ra­tur er al­le­re­de ste­get me­re end to gra­der her­hjem­me si­den slut­nin­gen af 1800-tal­let, og selv ik­ke et kom­plet glo­balt stop for ud­led­ning af driv­hus­gas­ser i mor­gen vil aen­dre på den op­ad­gå­en­de ten­dens i de kom­men­de år­ti­er.

Iføl­ge kli­ma­for­sker og eks­pert i Dan­marks frem­ti­di­ge kli­ma ved DMI Martin Ole­sen kan vi frem mod 2050 se frem til en tem­pe­ra­turstig­ning i de­cem­ber, ja­nu­ar og fe­bru­ar på mindst én grad i for­hold til i dag.

»Men det be­ty­der ik­ke, som no­gen må­ske fryg­ter, at vi slet ik­ke ser sne. Det be­ty­der hel­ler ik­ke nød­ven­dig­vis, at vi sam­let set får min­dre sne. Vin­te­r­en bli­ver fak­tisk me­re og me­re ned­børs­rig i takt med, at tem­pe­ra­tu­ren sti­ger,« si­ger Martin Ole­sen til dmi.dk.

Han for­kla­rer og­så, at an­tal­let af frost­døgn ven­tes at fal­de med ca. 30 pro­cent, samt at ve­je­ne må ven­tes at bli­ve no­get me­re tra­fik­sik­re om vin­te­r­en, for­di der vil va­e­re fa­er­re døgn med sne- og is­glat­te ve­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.