Bowie min­des ved pri­vat ce­re­mo­ni

BT - - NYHEDER -

»Vi er over­va­el­de­de og tak­nem­me­li­ge for ka­er­lig­he­den og støt­ten, som er vist ver­den over,« ly­der det fra Bowies fa­mi­lie på Fa­ce­book, hvor den og­så be­der om, ’at de­res pri­vat­liv respek­te­res i den­ne føl­som­me tid’.

Li­ge­som få men­ne­sker kend­te til Bowies kraeftsygdom, har det og­så va­e­ret spar­somt med op­lys­nin­ger om ar­ran­ge­men­ter­ne ef­ter hans død. Den bri­ti­ske avis Daily Mir­ror har skre­vet, at san­ge­ren skul­le va­e­re ble­vet kre­me­ret i New York kort ef­ter sin død, men Bowies fa­mi­lie har af­vist at kom­men­te­re el­ler be­kra­ef­te op­lys­nin­ger­ne.

Bowies sid­ste al­bum ’Bla­ck­star’ blev ud­gi­vet på Bowies 69-års fød­sels­dag fre­dag og er på vej til at bli­ve det bedst sa­el­gen­de al­bum i USA, hvil­ket in­gen af hans man­ge tid­li­ge­re al­bum no­gen­sin­de har pra­este­ret.

I går op­ly­ste fir­ma­et Ve­vo, der di­stri­bu­e­rer pla­de­sel­ska­ber­nes mu­sik­vi­deo­er på YouTu­be og an­dre plat­for­me, des­u­den, at Bowies mu­sik­vi­deo­er har sat re­kord.

Man­dag fik hans mu­sik­vi­deo­er 51 mil­li­o­ner vis­nin­ger, hvil­ket er det hø­je­ste an­tal vis­nin­ger for en ar­tist på en en­kelt dag. Den mest se­te Bowie-vi­deo er san­gen ’La­zarus’, der er fra hans sid­ste al­bum ’Bla­ck­star’.

David Bowie, der var døbt David Robert Jo­nes, blev født 8. ja­nu­ar 1947 i Lon­don.

Han var med i ad­skil­li­ge for­skel­li­ge band, in­den han fik en kon­trakt hos Mercury Records, som ud­gav hans al­bum ’Man of Words/Man of Mu­sic’ i 1969, hvor­på der var num­me­ret ’Spa­ce Od­di­ty’.

Bowies sto­re gen­nem­brud kom i 1972 med ’The Rise and Fall of Zig­gy Star­dust and the Spi­ders From Mars’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.