HVEM BLIN­KER F

BT - - NYHEDER -

MAGT­KAMP DAN­MARK

Kø­ben­havn med sin ras­len med sab­len igen ude i det sam­me ae­rin­de, som vi har set igen og igen de se­ne­ste år. En vold­som ud­vik­ling »En pro­vo­ka­tion, en dyst om, hvem der blin­ker først,« si­ger han og ud­dy­ber:

»Det her er trist. Det er en vold­som ud­vik­ling li­ge fra be­gyn­del­sen af året. Men at Rusland tyr til mi­li­ta­er op­rust­ning, er og­så en pla­de, vi har hørt før. Op­rust­nin­gen er ik­ke en di­rek­te trus­sel, men de in­di­rek­te trus­ler, som Pu­tin tyr til, når han fø­ler sig util­freds, når han sy­nes, at no­get ik­ke går hans vej. Så ta­ger han den li­ge ud til kan­ten. Det sen­der et ri­me­lig klart sig­nal,« si­ger Flem­m­ing Splids­bo­el Han­sen.

Helt kon­kret går det nye ud­spil fra Pu­tin ud på, at rus­ser­ne i lø­bet af 2016 vil etab­le­re ba­ser og di­vi­sio­ner med op til 30.000 mand i de­res ve­st­li­ge for­svars­di­strikt, som er den del af lan­det, der bl.a. gra­en­ser op mod Fin­land, de bal­ti­ske lan­de og Ukrai­ne.

Der­u­d­over plan­la­eg­ger de fem nye re­gi­men­ter, som iføl­ge for­s­var­mi­ni­ste­ren bli­ver en del af lan­dets atomstyr­ker.

Og den op­rust­ning er iføl­ge Flem­m­ing Splids­bo­el Han­sen en di­rek­te hil­sen til Nato, som på det kom­men­de top­mø­de i Po­len net­op har for­hol­det til Rusland som et cen­tralt punkt på dags­or­de­nen. Der er pres på »I Nato-kred­se er der bl.a. stor dis­kus­sion om, hvor­dan vi re­a­ge­rer på Ruslands an­nek­te­ring af Krim og på den form for krig, vi nu ser i det øst­li­ge Ukrai­ne. Og der er pres på for at få deploy­e­ret trop­per i Est­land,

EST­LAND

LET­LAND

LI­TAU­EN Let­land og Li­tau­en. Så det her ud­spil fra Rusland er et klart mod­svar på den dis­kus­sion,« for­kla­rer han om ti­m­in­gen på ud­mel­din­gen om den rus­si­ske op­rust­ning.

2015 var el­lers året, hvor der var en opblød­ning mel­lem øst og vest, da Pu­tin og Ba­ra­ck Oba­ma stod skul­der ved skul­der i kam­pen mod Sy­ri­ens As­sad. Og Flem­m­ing Splids­bo­el Han­sen vil da hel­ler ik­ke af­vi­se, at den smu­le for­brød­ring, der trods alt var mel­lem part­ner­ne, sta­dig kan nå at mun­de ud i fa­el­les af­ta­le, der kan sik­re fred i det krigs­haer­ge­de Sy­ri­en. Så­dan har det va­e­re i man­ge år »Men når vi kig­ger på den stør­re spil­le­pla­de, så vir­ker det som om, at vi med Pu­tins se­ne­ste ud­spil er lidt til­ba­ge til den vir­ke­lig­hed, vi kend­te før for­brød­rin­gen. Og vi skal nok ba­re vaen­ne os til, at det er så­dan, det er.«

For så­dan har det va­e­ret i man­ge Pu­tin har til dels en in­ter­es­se i, at vi ik­ke helt ved, hvor langt han er vil­lig til at gå, hvor langt vi skal op ad en kon­flikt­ska­la, før rus­ser­ne gri­ber til atom­vå­ben

Ruslands am­bas­sa­dør i Dan­mark tru­er med atom­mis­si­ler, som vil hag­le ned over os. Ad­vars­len fal­der i en kronik i Jyl­landsPo­sten og vil iføl­ge am­bas­sa­dø­ren bli­ve en re­a­li­tet, hvis Dan­mark til­slut­ter sig Natos mis­sil­for­svar.

Rusland af­hol­der øvel­se med 33.000 sol­da­ter, som si­mu­le­rer in­va­sion af Nord­nor­ge, Åland, Got­land og Born­holm. Øvel­sen får ame­ri­kan­ske ana­ly­ti­ke­re til at spe­ku­le­re i, at der er en re­el ri­si­ko for, at Rusland plan­la­eg­ger et over­ra­skel­ses­an­greb.

5 rus­si­ske mi­li­ta­er­fly er fa­re­tru­en­de ta­et på dansk luftrum un­der Fol­ke­mø­det på Born­holm, og grup­pens over­våg­nings­fly kra­en­ker dansk luftrum. Man er ef­ter­føl­gen­de over­be­vist om, at der er ta­le om en mis­silan­grebs-øvel­se.

Tungt be­va­eb­ne­de rus­si­ske fly si­mu­le­rer an­greb på Sto­ck­holm, til­sy­ne­la­den­de for at te­ste det sven­ske be­red­skab, som vi­ser sig at va­e­re ik­ke-ek­si­ste­ren­de. I hvert fald er det dan­ske F-16 fly, der es­kor­te­rer bom­be­fly­e­ne ud af det sven­ske luftrum.

Der rap­por­te­res om frem­me­de ubå­de i svensk far­vand, og svensk mi­li­ta­er ind­le­der en stor ubå­dsj­agt. Ef­ter alt at døm­me er der dog ta­le om en 100 år gam­mel rus­sisk ubåd, som i sin tid er gå­et på grund.

Dra­ma i luftrum­met, da to rus­si­ske bom­be­fly ob­ser­ve­res med kurs mod Born­holm. Kort før ind­flyv­ning i dansk luftrum, fo­re­ta­ger fly­e­ne en brat drej­ning mod nord, med kurs mod mi­li­ta­e­re an­la­eg i Karlskro­na og Kal­lin­ge. Kort før ind­flyv­ning i svensk luftrum dre­jer fly­e­ne brat mod nor­døst med kurs mod Got­land, hvor der li­ge­le­des er fol­ke­mø­de.

Rusland an­non­ce­rer nye mi­li­ta­er­ba­ser og di­vi­sio­ner i det ve­st­lig­ste Rusland, hvil­ket vil si­ge bl.a. på gra­en­sen til Fin­land, de bal­ti­ske lan­de, Ukrai­ne. Der­u­d­over plan­la­eg­ges ud­byg­ning af ato­ma­re styr­ker og fuld­fø­rel­se af rum­for­svar­spro­gram­met. Op­rust­nin­gen sker i lø­bet af 2016.

Rusland ind­går no­get, der lig­ner en al­li­an­ce med pra­esi­dent Oba­ma og Ve­sten, men un­der­stre­ger straks Ruslands over­le­gen­hed ved at sa­et­te mi­li­ta­e­re mus­k­ler ind over for Sy­ri­en. De mi­li­ta­e­re ak­tio­ner skal un­der­stre­ge, at hvor Ve­sten fejl­er, sej­rer Rusland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.