ØRST?

BT - - NYHEDER -

år, hvor den ve­st­li­ge ver­den, og ik­ke mindst Skan­di­navi­en, igen og igen har set rus­ser­ne gå li­ge til kan­ten.

Der har va­e­ret over­flyv­nin­ger af det skan­di­na­vi­ske luftrum med bom­be­fly, der har va­e­ret di­rek­te atom­trus­ler, der har va­e­ret ubå­de, og der har va­e­ret si­mu­le­re­de mi­li­ta­e­rø­vel­ser mod Nord­nor­ge, Åland, Got­land og Born­holm samt mod Sto­ck­holm. Vir­ker kon­fron­ta­to­risk »Pu­tin har til dels en in­ter­es­se i, at vi ik­ke helt ved, hvor langt han er vil­lig til at gå, hvor langt vi skal op ad en kon­flikt­ska­la, før rus­ser­ne gri­ber til atom­vå­ben,« for­kla­rer se­ni­o­r­for­ske­ren og fort­sa­et­ter:

»Og så har han en in­ter­es­se i, at vir­ke kon­fron­ta­to­risk, vir­ke som om, han er klar til at ta­ge det her slags­mål. Igen er spørgs­må­let, hvem der blin­ker først. Tør vi i Nato re­a­ge­re, tør vi ind­le­de et nyt atom­ud­vik­lings­pro­gram, ud­vik­le en ny ge­ne­ra­tion af atom­mis­si­ler, tør vi gå den vej? Der har va­e­ret en del af de her gra­en­se­over­skri­den­de pro­vo­ka­tio­ner, som er fuld­sta­en­dig uac­cep­tab­le, men vi ved ik­ke, hvad vi skal gø­re ved dem, for sam­ti­dig har vi ik­ke lyst til at få si­tu­a­tio­nen til at eska­le­re.

Det ved rus­ser­ne, og gør det helt op­lagt. Og der fan­ger de os på det for­ker­te ben. For pro­vo­ka­tio­ner­ne er trods alt ik­ke så va­e­sent­li­ge, at de fortje­ner et me­get vold­somt svar,« si­ger Flem­m­ing Splids­bo­el Han­sen og kon­klu­de­rer:

»Jeg tror desva­er­re, at ju­le­fre­den er for­bi.«

Pu­tin un­der­skri­ver ny sik­ker­heds­dok­trin, som over­ord­net er langt me­re fjendt­lig over­for den ve­st­li­ge ver­den. Helt spe­ci­fikt ud­pe­ges Nato-lan­de­ne som en trus­sel mod Rusland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.