Is­la­misk Stat ta­ger skyl­den for an­greb

BT - - NYHEDER -

JA­KAR­TA Is­la­misk Stat (IS) på­ta­ger sig skyl­den for an­gre­bet i In­do­nesi­ens ho­ved­stad Ja­kar­ta og si­ger, det var må­l­ret­tet in­do­ne­si­ske sik­ker­heds­styr­ker og uden­land­ske bor­ge­re. Det op­ly­ser nyheds­bu­reau­et AlA­mak, der fun­ge­rer som ta­le­rør for den mi­li­tan­te grup­pe, iføl­ge Reu­ters og dpa.

»Kri­ge­re fra Is­la­misk Stat ud­før­te her til mor­gen et va­eb­net an­greb må­l­ret­tet uden­land­ske stats­bor­ge­re og de sik­ker­heds­styr­ker, som har til op­ga­ve at be­skyt­te dem i den in­do­ne­si­ske ho­ved­stad,« op­ly­ser Al-Amak på sin tv-ka­nal, iføl­ge Reu­ters.

Ja­kartas po­li­ti­chef be­kra­ef­ter op­lys­nin­ger­ne og si­ger, at Is­la­misk Stat ’med sik­ker­hed’ står bag an­gre­bet, skri­ver Reu­ters.

»IS-kri­ge­ren Ba­hrun Naim, som me­nes at op­hol­de sig i Sy­ri­en, har plan­lagt det her i no­gen tid. Det er ham, der står bag det­te an­greb,« si­ger po­li­ti­chef Ti­to Kar­navi­an. Ko­pi af an­gre­bet i Pa­ris Po­li­ti­et har tid­li­ge­re op­lyst, iføl­ge AFP, at det an­ser de død­brin­gen­de sky­de­ri­er og eks­plo­sio­ner i Ja­kar­ta for at va­e­re en ko­pi af an­gre­bet i Pa­ris i novem­ber.

»Der er en sta­erk mi­stan­ke om, at en Isis-knyt­tet grup­pe i In­do­nesi­en står bag,« sag­de po­li­ti­tals­mand An­ton Char­liy­an, som bru­ger et an­det navn for Is­la­misk Stat, til AFP i går.

»Ud fra det, vi har set i dag, føl­ger grup­pen det sam­me møn­ster af an­greb som det i Pa­ris,« sag­de han uden at ud­dy­be na­er­me­re.

An­gre­bet, der be­gynd­te kort før klok­ken 11.00 lo­kal tid, har iføl­ge po­li­ti­et i Ja­kar­ta ef­ter­ladt fem mista­enk­te ger­nings­ma­end og to ci­vi­le dø­de samt 19 sår­e­de.

Po­li­ti­tals­mand Muham­mad Iq­bal si­ger til AFP, at to af de for­mode­de ger­nings­ma­end var selv­mord­s­bom­be­re, mens tre blev skudt og dra­ebt af po­li­ti­et, da de mi­li­tan­te for­søg­te at ka­ste bom­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.