Stjal 50 km vej

BT - - NYHEDER -

En højt­stå­en­de rus­sisk fa­engsels­funk­tio­na­er blev ons­dag an­holdt, mista­enkt for at ha­ve stjå­let 50 ki­lo­me­ter of­fent­lig vej­ba­ne, skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP. Alek­s­an­dr Pro­topopov, der er fa­engsels­chef i den fjer­ne, nord­li­ge Ko­mi-provins, hav­de op­syn med op­bryd­nin­gen af en ho­ved­vej, hvis be­ton­pla­der han solg­te vi­de­re, op­ly­ser ef­ter­forsk­nings­en­he­den i en er­kla­e­ring.

Vej­en, der var la­vet af fle­re end 7000 be­ton­pla­der, blev brudt op og kørt bort i en pe­ri­o­de på et år mel­lem 2014 og 2015. Pla­der­ne var ef­ter­føl­gen­de ble­vet over­ta­get af et pri­vat fir­ma, der solg­te dem vi­de­re. Pro­topopov er sig­tet for uret­ma­es­sig om­gang med of­fent­lig ejen­dom ved at ud­nyt­te sin of­fi­ci­el­le po­si­tion. Hvis han bli­ver dømt, kan det ko­ste ti år i fa­engsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.