Nej, selv­hja­elps­bø­ger kan inds­na­ev­re di­ne valg

BT - - DEBAT -

CHRI­STI­AN BJØRNSKOV

kan man bru­ge til at se, hvad der gør de fle­ste men­ne­sker lyk­ke­li­ge. Hvad der er fa­el­les for os. Før vi ved det, kan vi ik­ke se, hvor det er vig­tigt, vi la­der hin­an­den va­e­re for­skel­li­ge. Den use­ri­ø­se lyk­ke­forsk­ning er den, der en­der i selv­hja­elps­bø­ger. I me­get bre­de tra­ek kan der godt va­e­re en op­skrift på lyk­ke. Men idéen om en op­skrift på lyk­ke bli­ver tit far­lig, for­di de fle­ste op­skrif­ter bli­ver me­get pra­e­ci­se. For vi er for for­skel­li­ge i vo­res smag og in­ter­es­ser til, at man kan pe­ge på, hvor­dan du le­ver et lyk­ke­ligt liv.

DEN SE­RI­Ø­SE LYK­KE­FORSK­NING

buk­ke un­der for, hvad an­dre sy­nes er det go­de liv. Så en­der det med, at dis­se so­ci­a­le nor­mer i ste­det inds­na­ev­rer ens liv. Og at føl­ge an­dres nor­mer for, hvad det go­de liv er, kan me­get hur­tigt bli­ve ska­de­ligt, med­min­dre man er to­talt gen­nem­snit­lig. Det er vig­tigt at ha­ve en for­nem­mel­se af, at man selv kan va­el­ge og ik­ke nød­ven­dig­vis skal le­ve et liv, der er som an­dres, men pas­ser til én selv.

MAN SKAL IK­KE

at fø­le ef­ter og fin­de ud af, hvad der er det go­de liv for dig - ik­ke hvad det er for an­dre. Et an­det råd er at fin­de si­ne så­kald­te fo­kus­si­tu­a­tio­ner. En fo­kus­si­tu­a­tion er den slags ad­fa­erd, hvor man he­le ti­den for­sø­ger at gø­re no­get, der gør en lyk­ke­lig. Pro­ble­met er, at det bli­ver en va­ne at gø­re det – me­re vil ha­ve me­re, uden at det gør én lyk­ke­lig på den lan­ge ba­ne.

DET GA­EL­DER OM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.