AErlig snak om kvin­de­syn

Mus­li­mer er nødt til at gø­re op med de pas­sa­ger i Kor­a­nen, som si­ger, at kvin­den er man­den un­der­le­gen

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Når der op­står pro­ble­mer, som på den ene el­ler an­den må­de re­la­te­rer til mus­li­mer og is­lam, hø­rer man fle­re og fle­re si­ge, at de ik­ke vil ta­le om det, for det ska­ber for­dom­me. Ang­sten for at ska­be for­dom­me om mus­li­mer be­ty­der med an­dre ord, at man for­ti­er pro­ble­mer­ne og sam­ti­dig kom­mer til at luk­ke øj­ne­ne for løs­nin­gen af dem. Det er en ten­dens, som vi må be­ka­em­pe med al­le mid­ler.

Hvis vi skal lø­se et pro­blem er det nød­ven­digt at er­ken­de ek­si­sten­sen af det

TEN­DEN­SEN TIL IK­KE at vil­le adres­se­re den ty­pe pro­ble­mer pe­ger i man­ge ret­nin­ger, men ga­el­der isa­er for ven­stre­fløjs­de­bat­tø­rer­ne og de sel­ver­kla­e­re­de to­le­ran­te per­son­lig­he­der. Dan­ske fe­mi­ni­ster har til gen­ga­eld brugt en helt an­den til­gang, som ik­ke er me­get bed­re. De har for ek­sem­pel re­la­ti­ve­ret og ba­ga­tel­li­se­ret de man­ge seksu­el­le over­greb, der fandt sted i Köln nytårsnat, hvil­ket på in­gen må­de hja­el­per de kvin­der, det gik ud over. For­le­den kom det li­ge­le­des frem, at svensk po­li­ti har for­ti­et nog­le seksu­el­le over­greb, der blev be­gå­et mod un­ge kvin­der på en festi­val i Sto­ck­holm af ma­end med uden­land­sk her­komst. Po­li­tiets tavs­hed skyld­tes, at de ik­ke øn­ske­de at gå Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas ae­rin­de. Det sam­me gjaldt for po­li­ti­et i Tys­kland, hvor man for­søg­te at hol­de ger­nings­ma­en­de­nes her­komst skjult, for­di de hav­de en mus­lim­sk bag­grund. JEG SY­NES, DET er mis­for­stå­et hen­syn­ta­gen, og det er en un­der­vur­de­ring af be­folk­nin­gens in­tel­li­gens – som om de har brug for no­gen til at forta­el­le dem, hvor­dan tin­ge­ne skal op­fat­tes. Folk kan sag­tens hit­te ud af, at pro­blem­stil­lin­gen ik­ke ga­el­der mus­lim­ske ma­end ge­ne­relt, og­så selv­om det er no­get, der fyl­der i den is­la­mi­ske kul­tur. DER­FOR VAR DET og­så be­fri­en­de, da Pia Ol­sen Dyhr fra SF sag­de, at vi svig­ter ven­stre­fløj­en, hvis ik­ke vi går ud og ta­ler om pro­ble­mer­ne ucen­su­re­ret på be­folk­nin­gens veg­ne. Jeg er fuld­sta­en­dig på bøl­gela­en­ge med Pia Ol­sen Dyhr på det punkt. Hvis vi skal lø­se et pro­blem, er det nød­ven­digt at er­ken­de ek­si­sten­sen af det. Det ved al­le. NA­TUR­LIG­VIS FIN­DES DER seksu­el­le over­greb be­gå­et af ma­end med al­le

Na­ser Kha­der, mu­li­ge na­tio­na­li­te­ter, men vi er nødt til at er­ken­de, at det­te er et ud­pra­e­get pro­blem i den mus­lim­ske kul­tur. Det ud­sprin­ger af et ned­gø­ren­de kvin­de­syn, som ik­ke hø­rer hjem­me i en mo­der­ne ver­den, og der­for er det og­så et pro­blem, som mus­li­mer­ne selv skal va­e­re med til at lø­se. DE ER BLANDT an­det nødt til at gø­re op med de pas­sa­ger i Kor­a­nen, som si­ger, at kvin­den er man­den un­der­le­gen. Det kan ik­ke nyt­te no­get, at mus­lim­ske ma­end fø­ler sig i de­res go­de ret til at foru­lem­pe en kvin­de, for­di hun må­ske har smilet og talt til en mand. In­gen skal fin­de sig i at bli­ve kaldt lu­der, ba­re for­di man ik­ke er da­ek­ket til i det of­fent­li­ge rum. SÅ I STE­DET for at tie pro­ble­met ihjel el­ler ba­ga­tel­li­se­re det, bør vi brin­ge det frem i ly­set og bak­ke de kra­ef­ter op, som for­sø­ger at be­ka­em­pe det. Man gør fri­heds­ka­em­per­ne og fe­mi­ni­ster­ne i den is­la­mi­ske ver­den en bjør­ne­tje­ne­ste, hvis ik­ke man vil er­ken­de, at der er et kul­tur­re­la­te­ret pro­blem her.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.