Den tav­se

BT - - NYHEDER -

PENSIONSPRINS ører i den kol­de skov, hvor sne­en da­le­de ned.

I går hav­de prins­ge­ma­len sin før­ste ar­bejds­dag, ef­ter han of­fi­ci­elt er gå­et på pen­sion. Ar­bejds­da­gen blev til­bragt i Gribs­kov i Nord­s­ja­el­land sam­men med go­de ven­ner, som han hav­de in­vi­te­ret til jagt. Men da pres­sen spurg­te til hans pen­sion, var det ene­ste svar fra Hen­rik:

»Jeg ny­der min pen­sion. Men i dag sva­rer jeg ik­ke på spørgs­mål, der må kun ta­ges bil­le­der,« lød det fra en stors­mi­len­de Hen­rik. Klin­ger hult Men det knap­pe svar klin­ger hult i ører­ne på to kon­ge­hu­s­eks­per­ter. Hi­sto­ri­ker Jon Bloch Skip­per pe­ger på, at isa­er den må­de, som kongehuset har valgt at kom­mu­ni­ke­re Henriks pen­sion på, kun­ne ha­ve va­e­ret hånd­te­ret bed­re.

»At Dron­nin­gen sag­de, som hun gjor­de, åb­ne­de for nog­le spe­ku­la­tio­ner. For man kun­ne jo ha­ve valgt at si­ge, at prins­ge­ma­len er dår­ligt gå­en­de, el­ler hans hel­bred er svig­ten­de, men at han selv­føl­ge­lig i vi­dest mu­ligt om­fang vil for­sø­ge at le­ve op til si­ne re­pra­e­sen­ta­ti­ve for­plig­tel­ser. Så vil­le man sta­dig ha­ve holdt fast i, at han vil gø­re, hvad han kan, for at le­ve op til si­ne plig­ter. Men det valg­te man så ik­ke. Og så er det jo klart, at den er ik­ke luk­ket ned, men sta­dig lig­ger og ul­mer,« ly­der det fra hi­sto­ri­ke­ren Jon Bloch Skip­per til BT.

»Min mand har be­slut­tet, at ti­den nu er in­de for ham til at ’dros­le ned’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.