Ker­ry og Lavrov til top­mø­de i Schweiz

BT - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster Jo­hn Ker­ry mø­des i na­e­ste uge i Zürich i Schweiz med sin rus­si­ske kol­le­ga Ser­gej Lavrov.

Mø­det fin­der sted på tirs­dag, og det er kom­met i stand, ef­ter at de to mi­ni­stres che­fer, pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma i USA og pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin i Rusland, tal­te i te­le­fon i for­gårs om kri­ser­ne i Ukrai­ne og Sy­ri­en.

Det rus­si­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um si­ger, at Ker­ry og Lavrov blandt an­det og­så skal drøf­te de sto­re kri­ser i Sy­ri­en og Ukrai­ne på de­res mø­de.

Mi­ni­stre­ne mød­tes og­så i de­cem­ber. Det ske­te, da Ker­ry var i Ruslands ho­ved­stad Moskva, hvor han i øv­rigt og­så sag­de goddag til pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin.

Kon­flik­ten i Ukrai­ne står mel­lem lan­dets mi­li­ta­er og pr­orus­se­re, der prø­ver at ri­ve den øst­li­ge del af Ukrai­ne løs.

Kon­flik­ten sy­nes dog at va­e­re ta­get be­ty­de­ligt af i in­ten­si­tet, ef­ter at Rusland i sep­tem­ber be­gynd­te sin mi­li­ta­er­kampag­ne i Sy­ri­en for at støt­te pra­esi­dent Bas­har al-As­sad.

Det ty­ske nyheds­bu­reau dpa skri­ver, at Ruslands øko­no­mi er me­get pres­set af de la­ve olie­pri­ser og ve­st­li­ge sank­tio­ner, der er ind­ført på grund af Ukrai­ne­kon­flik­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.