Pen­sio­nist-prins

BT - - NYHEDER -

- til, hvis jeg må si­ge det på al­min­de­ligt dansk, at gå på pen­sion. Frem­over vil prins­ge­ma­len der­for kun i me­get be­gra­en­set om­fang ta­ge del i de of­fi­ci­el­le ar­ran­ge­men­ter, som igen­nem så man­ge år har va­e­ret en na­tur­lig del af hans liv,« lød det fra Dron­nin­gen i nytårs­ta­len, der fik dan­sker­ne til at hop­pe i so­fa­en.

»Jeg sy­nes hel­ler ik­ke, den er helt op­ti­malt hånd­te­ret kom­mu­ni­ka­tions­ma­es­sigt. Og så la­en­ge den ik­ke bli­ver luk­ket bed­re, så er det jour­na­li­ster­nes pligt at bli­ve ved at va­e­re nys­ger­ri­ge,« på­pe­ger hi­sto­ri­ke­ren.

»Den må­de, kongehuset har hånd­te­ret det på, har i hvert fald bi­dra­get til det, ja,« me­ner Jon Bloch Skip­per.

Det er Lars Hov­bak­ke, hi­sto­ri­ker og kon­ge­hu­s­eks­pert, helt enig i.

» »Det var me­get fint, at Dron­nin­gen sag­de det i sin nytårs­ta­le, og der blev sendt pres­se­med­del­el­ser ud bag­ef­ter, men jeg tror, der er man­ge, som ger­ne vil ha­ve det sup­ple­ret med prins­ge­ma­lens eg­ne ord om, hvor­for han er gå­et på pen­sion,« si­ger Lars Hov­bak­ke til BT. Rej­ste til Ita­li­en For selv om prins­ge­ma­len alt­så ik­ke la­en­ge­re del­ta­ger i de of­fi­ci­el­le ar­ran­ge­men­ter, har han al­li­ge­vel haft over­skud til at rej­se til Ita­li­en.

I søn­dags kun­ne BT forta­el­le, at prin­se­ge­ma­len var ta­get til Na­po­li, hvor han be­søg­te kunst­ne­ren Marco Gi­u­sep­pe Fer­rig­no, der er be­rømt for at la­ve fi­gu­rer i trae til kryb­be­spil. På den tur var prins­ge­ma­len i et pra­eg­tigt hu­mør.

Det var han og­så i går mor­ges i Gribs­kov, hvor han an­kom i he­ste­vogn til sit eget jagtsel­skab med si­ne to grav­hunde. Da jagtsel­ska­bet vil­le be­gi­ve sig ind i den sned­da­ek­ke­de skov, måt­te man ven­te nog­le mi­nut­ter. Hen­rik in­si­ste­re­de nem­lig på at kø­re de to hvi­de he­ste, der trak he­ste­vog­nen. Der blev det igen ty­de­ligt, at Hen­rik har kva­ler med bentø­jet. He­le tre mand måt­te nem­lig gi­ve prins­ge­ma­len en hja­el­pen­de hånd, da han skul­le op at sid­de på ku­skesa­e­det. Og så for­svandt den kon­ge­li­ge kor­te­ge ind i den hvid­kla­ed­te skov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.